Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chức năng và nhiệm vụ chính của Ủy ban nhân dân cấp xã đó là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo sự phân công chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trong sáng, vững mạnh,..

Bình luận (0)
Quang Nhân
8 tháng 5 lúc 20:51

 Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tính đại diện của Quốc hội được thể hiện rõ ở các điểm sau đây:

- Quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất bao gồm các đại biểu được cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Quốc hội bao gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước.

- Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước.

 
Bình luận (0)
Tuấn IQ 3000
8 tháng 5 lúc 20:54

Vì Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn bầu ra, đại diện cho mình để tham gia những việc quan trọng nhất của nhà nước như:

+ Làm Hiến pháp và Luật để quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

+ Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội (kinh tế – xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng…) và đối ngoại của đất nước.

+ Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân. 

  


 

Bình luận (0)
Senpai
8 tháng 5 lúc 20:59

 Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tính đại diện của Quốc hội được thể hiện rõ ở các điểm sau đây:

- Quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất bao gồm các đại biểu được cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Quốc hội bao gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước.

- Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Bình luận (0)
Phạm Lan Anh
8 tháng 5 lúc 20:09

Bộ máy nhà nước gồm 2 cấp:

-Cấp trung ưng  

-cấp địa địa phương

Trong đó gồm 4 loại cơ quan được phân theo các chức năng và nhiệm vụ khác nhau:

-Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra,đại diện cho nhân dân,đó là Quốc hội,Hội đồng nhân dân các cấp

-Các cơ quan hành chính nhà nước:Chính phủ,Ủy ban nhân dân các cấp

-Các cơ quan xét xử:Tòa án nhân dân tối cao,các Tòa án nhân dân địa phương(tỉnh,thành phố,quận,huyện,thị xã)và các Tòa án quân sự

-Các cơ quan kiểm sát:Viện kiểm sát nhân dân tối cao,các Viện kiểm sát địa phương(tỉnh,thành phố,quận,huyện,thị xã)và các Viện kiểm sát quân sự

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh‏
7 tháng 5 lúc 20:58

bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Là nhà nước của dân , do dân vì dân.

Vì : Nhà nước CHXHCNVN thành quả cách mạng của nhân dân , do dân lập ra và hoạt động vì lợi ich của nhân dân

Bình luận (0)
Nhungggg
2 tháng 5 lúc 8:03

ko đồng ý vì so sánh rahihi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN