Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Nguyễn Ngọc Lộc
6 tháng 2 lúc 20:20

- Do cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản đã đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào. Mặt khác quan điểm của các tổ chức khác nhau trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời.

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
31 tháng 1 lúc 14:43

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân:

 

- Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.

 

- Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.

 

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.

 

- Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

Bình luận (0)
Sunflower
31 tháng 1 lúc 14:39

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh như sau:

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động mạnh mẽ, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo.

- Nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

⟹ Khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Bình luận (0)
Phong Thần
31 tháng 1 lúc 14:40

- Tân Việt Cách mạng đảng tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Hạt nhân thành lập là nhóm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và tù chính trị ở Trung Kì đã thành lập Hội Phục Việt.

- Sau nhiều lần đổi tên, cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7-1928). Đây là một tổ chức yêu nước, lúc đầu chưa có lập trường giai cấp rõ rệt. Song nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo. Vì vậy, nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

- Cuối cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
31 tháng 1 lúc 14:41

Tân Việt Cách mạng đảng ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam thanh niên Cách mạng phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo. Vì vậy, nội bộ của Tân Việt ngày càng phân hóa sâu sắc, thành hai khuynh hướng rõ rệt: Khuynh hướng tư sản (cải lương) và khuynh hướng vô sản.

Bình luận (0)
Thảo Phương
27 tháng 4 2020 lúc 22:20

Trình bày các hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiếp tục huấn luyện, đào tạo cán bộ của Hội.
– Ra báo Thanh niên (6 – 1925); đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản.
– Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hoá”, nhiều cán bộ của Hội đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, để tuyên truyền vận động cách mạng.

Những hoạt đọng của Hội có tác dụng gì cho phong trào cách mạng Việt Nam?

– Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị: tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
– Chuẩn bị về tổ chức: xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, đưa đến sự ra đời các tổ chức cộng sản, từ đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
28 tháng 4 2020 lúc 12:13

Các hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiếp tục huấn luyện, đào tạo cán bộ của Hội.
– Ra báo Thanh niên (6 – 1925); đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản.
– Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hoá”, nhiều cán bộ của Hội đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, để tuyên truyền vận động cách mạng.

Tác dụng:

– Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị: tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
– Chuẩn bị về tổ chức: xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, đưa đến sự ra đời các tổ chức cộng sản, từ đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận (0)
Thời Sênh
18 tháng 3 2020 lúc 13:23

Như vậy trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức Cộng Sản Đảng. Sự ra đời của 3 tổ chức này phản ánh xu thế thành lập Đảng là tất yếu của phong trào cách mạng Việt Nam. Các tổ chức này đã nhanh chóng gây dựng cơ sở ở nhiều địa phương và trực tiếp tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng góp phần cho phong trào công nhân với phong trào nông dân chống thuế, phong trào bãi khoá của học sinh, bãi thị của tiểu thương… Vì vậy làm cho làn sóng đấu tranh dân tộc dân chủ phát triển. Tuy nhiên sự tồn tại của 3 tổ chức này và hoạt động biệt lập của nó đã dẫn tới sự chia rẽ lớn của phong trào cách mạng Việt Nam do đó yêu cầu thành lập Đảng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
18 tháng 3 2020 lúc 14:43

* Bối cảnh:

Cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đi theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ.

⇒ Đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng của giai cấp vô sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên những bước mới.

* Ọuá trình ra đời:

- Trong nội bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hình thành tổ chức cộng sản:

+ Đông Dương Cộng sản đảng (tháng 6-1929): Tổ chức của những đảng viên tiên tiến ở Bắc Kì.

+ An Nam Cộng sản đảng (8-1929). Các đảng viên còn lại của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Kì.

- Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng (từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên) đã thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).

* Ý nghĩa:

Ba tổ chức cộng sản ra đời chứng tỏ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, chứng tỏ các điều kiện thành lập đảng ở Việt Nam đã chín muồi.

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
18 tháng 3 2020 lúc 16:33

* Ý nghĩa:

Ba tổ chức cộng sản ra đời chứng tỏ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, chứng tỏ các điều kiện thành lập đảng ở Việt Nam đã chín muồi.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
21 tháng 2 2020 lúc 9:00

Nguyên nhân:

- Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.

- Năm 1929 ở nước ta lần lược xuất hiện ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song cả ba tổ chức đều hoạt động riêng rẽ công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng , gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng. Yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng vô sản.

- Được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Aí Quốc từ Xiêm về Hương Cảng (Trung Quốc) để triêụ tập Hội nghị thành lập đảng họp từ 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng –Trung Quốc).

Nội dung Hội nghị:

-Thống nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản Việt Nam.

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, và điều lệ tóm tắt của đảng do Nkguyễn Ái Quốc soạn thảo.

- Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
21 tháng 2 2020 lúc 9:00

Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Điều này ảnh hưởng sâu sắc dến sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Yêu cầu bức thiết là có 1 Đảng CS thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng VN.

⇒Yêu cầu đó đã thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

*Nội dung: Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

*Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng:

- Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản thành ĐCS Việt Nam làm cho cách mạng Việt Nam có người lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh, thống nhất lực lượng và có đường đi đúng đắn.

- Khi có Đảng, cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang.

- Ngày 3/2 trở thành ngày kỉ niệm thàng lập Đảng.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Hằng
21 tháng 2 2020 lúc 11:15

Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản vì:

- Phong trào cộng sản trong nước phát triển mạnh mẽ, dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản.

- 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng.

- Ảnh hưởng đến sự đoàn kết và phát triển của phong trào cộng sản trong nước:

+ Nguy cơ chia rẽ lực lượng.

+ Ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân lao động.

+ Thực dân Pháp phát hiện, kích động mâu thuẫn, chia rẽ.

Nội dung hội nghị:

- Nguyễn Ái Quốc phê phán những sai lầm của các tổ chức cộng sản và nêu chương trình hội nghị.
- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 1 Đảng duy nhất.

- Tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) và Điều lệ tóm tắt.

Ý nghĩa sự thành lập Đảng:

- Đảng thành lập là tất yếu của lịch sử.

- Là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối, tư tưởng của cách mạng VN.

- Đảng Cộng sản sẽ đoàn kết, là ngọn cờ đầu lãnh đạo các giai cấp, tầng lớp trong nước đấu tranh.

- Đưa cách mạng Việt Nam là bộ phận cách mạng thế giới.

- Khẳng định công lao Bác Hồ.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
1 tháng 2 2020 lúc 11:09

- Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới như là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của xã hội, có hệ tư tưởng riêng, có điều kiện lao động và sinh hoạt tập trung, có ý thức tổ chức và tính kỉ luật cao, tinh thần cách mạng triệt để...giai cấp công nhân Việt Nam còn mang những đặc điểm riêng:

+ Bị ba tầng áp bức bóc lột: đế quốc, phong kiến và tư sản người Việt
+ Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân
+ Kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc
+ Có điều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin và trào lưu cách mạng thế giới đặc biệt là Cách mạng Tháng 10 Nga

- Do hoàn cảnh ra đời và những phẩm chất nói trên, giai cấp công nhân Việt Nam vươn lên trở thành lực lượng độc lập và tiên tiến nhất. Vì vậy có thể nói giai cấp công nhân Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN