Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Thảo Phương
Thiếu tướng -
25 tháng 7 2019 lúc 16:49

undefined

Bình luận (0)
Tô Ngọc Hà
25 tháng 7 2019 lúc 16:57

2Al + 3Cu(NO3)2--> 2Al (NO3)3 + 3Cu

2Al + 3Ag(NO3)2 --> 2Al(NO3)3 + 3Ag

nCu(NO3)2=0,3.0,1=0,03

nAg(NO3)2=0.03

Do tdung với HCl có thoát khí => Al còn dư, dd tan hết

2Al + 6HCl---> 2AlCl3 + 3H2

Ta có nH2= 0,336/22,4=0,015

=> nAl= 2.0,015/3=0,01

=> nCu=nCu(NO3)2 , nAg=nAg(NO3)2

=> m2=0,01.27+ 0,03.64 + 0,03.108=5,43 g

ta có nAl đã PỨ với hỗn hợp dd=2/3 .0,03.2=0,04

=> m1=0,01.27 + 0,04.27=1,35g

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
25 tháng 7 2019 lúc 17:05

Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
25 tháng 7 2019 lúc 16:44

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
23 tháng 7 2019 lúc 16:25

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
23 tháng 7 2019 lúc 21:49
https://i.imgur.com/H68GtD2.jpg
Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
23 tháng 7 2019 lúc 16:19

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
23 tháng 7 2019 lúc 22:04
https://i.imgur.com/9KJeY6U.jpg
Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
23 tháng 7 2019 lúc 22:22

mCuSO4 = 16g

nCuSO4 = 0.1 mol

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

0.1___0.1_____________0.1

Độ tăng khối lượng của Fe :

0.1 ( 64 - 56 ) = 0.8 g

0.8g ---------------> 4%

x--------------------> 100%

=> x = 20 g

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
23 tháng 7 2019 lúc 22:13
https://i.imgur.com/lh0JNyC.jpg
Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
22 tháng 7 2019 lúc 20:25
https://i.imgur.com/kyXoCcF.jpg
Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
22 tháng 7 2019 lúc 21:07

Đặt : nFe(pư) = x mol

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

mtăng= mCu - mFe = 2.58 - 2.5 = 0.08

<=> 64x - 56x = 0.08

<=> x = 0.01

mddCuSO4 = 25*1.12= 28 g

mCuSO4 = 4.2g

nCuSO4 = 4.2/160=0.02625 mol

Dung dịch sau phản ứng : FeSO4 0.01 (mol) , CuSO4 dư 0.01625 (mol)

mFeSO4 = 1.52g

mCuSO4 dư = 2.6g

mdd sau phản ứng = 0.01*56 + 28 - 0.01*64 = 27.92 g

C% FeSO4 = 5.44%

C%CuSO4 dư = 9.31%

Bình luận (0)
Chuotconbebong2004
18 tháng 7 2019 lúc 16:37

\(2Al+6HCl-->2AlCl_3+3H_2\left(1\right)\)

a_________________________3/2a

\(R+2HCl-->RCl_2+H_2\left(2\right)\)

3/4a__________________3/4a

\(n_{HCl}=0,5.2=1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\frac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}pứ=2n_{H_2}=0,45.2=0,9\left(mol\right)< 1\)

=> HCl dư hỗn hợp kl hết =>\(n_{HCl}dư=1-0,9=0,1\left(mol\right)\)

\(NaOH+HCl-->NaCl+H_2O\left(3\right)\)

0,1_______0,1________0,1

=>\(m_{d^2A}=49,8-0,1.58,5=43,95\left(g\right)\)

a) => \(m_{h^2}=43,95+0,45.2-1.36,5=8,35\left(g\right)\)

b) Đặt a là số mol của Al =>\(\frac{3}{4}a\) là số mol của R

=> 3/2a+3/4a=0,45

=>a=0,2

=> \(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\)

=>\(m_R=8,35-5,4=2,95\left(g\right)\)

=> \(n_R=\frac{3}{4}.0,2=0,15\left(mol\right)\)

=>\(M_R=\frac{2,95}{0,15}\)

=> R=?

Xem lại đề nhé

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Kiên
14 tháng 6 2019 lúc 21:03

muối axit nào nhỉ - Có liên quan gì tới muối axit đâu em

Bình luận (4)
Nguyễn Quang Kiên
14 tháng 6 2019 lúc 12:23

Anh xin phép sửa lại 10 ml dung dịch NaOH thành 100 ml nhé

Đặt nFe2O3 = a (mol)

nCuO = b (mol)

Ta có : 160a + 80b = 40 (I)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

a..................6a.................2a (mol)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b............2b................b (mol)

nHCl (bđ) = (800*2)/1000 = 1,6 (mol)

nNaOH = (100*2)/1000 = 0,2 (mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,2 0,2 (mol)

ta có : nHCl (bđ) = 6a + 2b + 0,02 (mol)

=> 6a + 2b + 0,2 = 1,6

<=> 6a + 2b = 1,4 (II)

Giari hệ pt (I) và (II) ta được :

a = 0,2 (mol) ; b = 0,1 (mol)

Vậy mCuO = 80b = 80*0,1 = 8 (g)

mFe2O3 = 40 - 8 = 32 (gam)

Bình luận (0)
Bùi Thị Diễm Kiều
5 tháng 3 2019 lúc 22:25

Vì tỉ lệ nAl : nNa là 2:3. Suy ra nAl= 2x ; nNa= 3x

Khi cho A vào nước dư thu đc dd B , thì trong A sẽ có Na phản ứng vs nước nhưng do nước đề cho dư , nên Na sẽ phản ứng hết vs nước.

2Na + 2H2O -> 2NaOH+ H2 (2)

NaOH sau khi sinh ra sẽ tác dụng vs Al

2NaOH+2Al+2H2O-> 2NaAlO2+3H2(1)

Ta có: nAl= 2x =>nH2(1)= 3x(3)

nNa=3x =>nH2(2)=1,5x(4)

nH2= 1,008/22,4=0,045mol

Từ (3) và (4) suy ra:

nH2= nH2(1)+ nH2(2)<=> 0,045=3x+1,5x =>x=0,01mol

mA= mAl+mNa=(27×0,03)+(23×0,015)=1,155g

Bình luận (0)
Bùi Thị Diễm Kiều
5 tháng 3 2019 lúc 22:29

sorry mik nhầm chỗ cuối. mA=(23×0,03)+(27×0,02)=1,23g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN