Bài 16. Phương trình hóa học

nO2= 0,15(mol)

nCO2 = 0,1 (mol)-> nC=0,1 (mol)

nH2O=0,2(mol) -> nH= 0,4(mol)

n(O,sản phẩm)=0,1.2+0,2=0,4(mol) > 0,15.2 =0,3(mol)

=> X gồm 3 nguyên tố: C,H,O

Gọi CTTQ là CxHyOz (x,y,z:nguyên,dương)

z=0,4-0,3=0,1(mol)

x=nC=0,1(mol); y=nH=0,4(mol)

=>x:y:z=0,1:0,4:0,1=1:4:1

=> CTĐG của X cũng chín là CTHH của X là: CH4O

Bình luận (1)
Hoàng Tuấn Đăng
Hoàng Tuấn Đăng 25 tháng 1 2017 lúc 15:56

3FexOy + (12x - 2y)HNO3 ===> 3xFe(NO3)3 + (3x - 2y)NO + (6x - y)H2O

Bình luận (0)
Âu Dương Linh Nguyệt
Âu Dương Linh Nguyệt 17 tháng 2 2017 lúc 20:42

3FexOy + (12x - 2y ) HNO3 => 3xFe(NO3)3 + (3x - 2y)NO + (6x - y)H2O

Bình luận (0)

2 C2H2 + 5 O2 -to-> 4 CO2 + 2 H2O

2 C4H10 + 13 O2 -to-> 8 CO2 + 10 H2O

C6H12O6 + 6 O2 -to-> 6 CO2 + 6 H2O

C2H6O + 3 O2 -to-> 2 CO2 + 3 H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 18:56

\(2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 2H_2O\\ 2C_4H_{10} + 13O_2 \xrightarrow{t^o} 8CO_2 + 10H_2O\\ C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{t^o} 6CO_2 + 6H_2O\\ C_2H_6O + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 3H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 8 tháng 1 lúc 20:15

Gọi CTHH của oxit sắt : \(Fe_xO_y\)

Ta có : 

\(\dfrac{56x}{70} = \dfrac{16y}{30}\\ \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}\)

Tỉ lệ số nguyên tử sắt : số nguyên tử O là 2 : 3

Với x = 2 ; y = 3 thì thỏa mãn

Vậy CTHH của hợp chất cần tìm : Fe2O3

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 8 tháng 1 lúc 11:07

\(H_2O_{rắn} \xrightarrow{t^o} H_2O_{hơi}\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 1 lúc 22:01

a) PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

    Tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1

Số phân tử: 3 (Gồm 1 phân tử Zn và 2 phân tử Clo)

b)

- Chất tham gia: Zn và HCl

- Sản phẩm: ZnCl2 và H2

 

 

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 6 tháng 1 lúc 20:52

1. 3Fe +2 O2   ----> FeO4

2.2Al + 3Cl----> 2AlCl

3. CuCl +NaOH ----> Cu(OH)+ NaCl  *Sai đề*

4. 4Na + O--->2Na2O

5. CH+ 2O---> CO2 +2H2O

6.  2H+O---> 2H2O

7. Fe(OH)---> FeO+H2O    *Sai đề*

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 tháng 1 lúc 20:28

a) x = 2 ; y = 3

\(2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O\)

b)

Tỉ lệ số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử H2SO4 là 2 : 3

c)

\(\%Fe = \dfrac{56}{56 + (16 + 1).3}.100\% = 52,34\%\)

d)

Bảo toàn khối lượng :

\(m_{H_2SO_4} = m_{Fe_x(SO_4)_y} + m_{H_2O} - m_{Fe(OH)_y} = 20 + 5,4 - 10,7 = 14,7(gam)\)

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
Lισи❖Minh Caoツ 3 tháng 1 lúc 9:38

2Ba + O2 → 2BaO

mk xin phép cân bằng luôn nhá

Bình luận (0)
Edowaga Doreamon
Edowaga Doreamon 3 tháng 1 lúc 9:40

2Ba + O2 --> 2BaO

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 10:16

Phương trình hóa học :

\(2Ba + O_2 \xrightarrow{t^o} 2BaO\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 31 tháng 12 2020 lúc 9:22

a) Mg  + H2SO4 → MgSO4   +  H2 

b) nMg = \(\dfrac{7,2}{24}\)= 0,3 mol . Theo tỉ lệ phản ứng => nMgSO4 = 0,3 mol

<=> mMgSO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

c) nH2 = nMg = 0,3 mol 

=> V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN