Bài 16: Hợp chất của cacbon

Khoa
Khoa 1 tháng 10 2020 lúc 19:45

NaHCO3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 1 tháng 10 2020 lúc 19:47

công thức hóa học của bột nở là gì ạ? (NaHCO3 hay NH4HCO3)

==> NH4HCO3

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
Tuấn Kiệt Phan Vũ 3 tháng 10 2020 lúc 6:29

Bột nở NaHCO3 :D

Bột khai ( bột nướng ) NH4HCO3 :D

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 31 tháng 8 2020 lúc 10:22

a, Gọi số mol của Na2CO3 là a, K2CO3 là b, do HCl dư. Vậy CO3 2-biến thành CO2

CO3 2-+ 2 H+-----> CO2+ H2O

a + b a + b Ta có : a + b = 2,016/ 22,4 = 0,09 mol 106a + 138b = 10,5 giải hệ : a = 0,06 mol Na2CO3 b = 0,03 mol K2CO3 % Na2CO3 =(0,06.106.100)/10,5= 60,57% % K2CO3 = 100% - 60,57% = 39,43% b, Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X : Na2CO3, K2CO3 (21 gam = 2 . 10,5 gam hỗn hợp trên). CO3 2-+ H+-----> HCO3- 0,18 0,18 0,18 Nếu không có khí CO2 thoát ra, tức là phản ứng dừng lại ở đây. nHCl = nH= 0,18 mol => VHCl 2M = 0,18/2 = 0,09(l) c, Nếu dùng 0,12 lit dung dịch HCl 2M hay 0,12.2 = 0,24 mol H+> 0,18 mol. Nên sẽ có phương trình : HCO3-+ H+-------------->CO2 + H2O

0,06 0,06 VCO2= 0,06.22,4 = 1,344 (l)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 8 2020 lúc 16:11

2R-HCO3 + H2SO4 -----> (R)2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Từ 1 mol R -HCO3 ------> 1/2 mol (R)2SO4 thì khối lượng giảm: 61 - 96/2 = 13 gam

Vậy n R- HCO3 = ( 9,875 - 8,25 )/ 13 = 0,125 mol

M R-HCO3 = 79 => R = 18 => NH4+

X: NH4HCO3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN