Bài 16: Định dạng văn bản - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Tổ hợp phím nào canh lề cho văn bản kiểu Justify? * 1 điểm

a. Ctrl + J

b. Ctrl + R

c. Ctrl + L

d. Ctrl + C

2. Thao tác nào sau đây dùng để xóa tất cả các định dạng của khối văn bản đang được chọn? * 1 điểm

a. Nhấn phím Delete

b. Click nút Clear ALL formatting trong nhóm lệnh Font

c. Nhấn tổ hợp phím Shift Delete

d. Nhấn tôt hợp phím Ctrl + Spacebar

3. Lựa chọn nào sau đây không phải là loại điểm dừng của Tab? * 1 điểm

a. Decimal

b. Center

c. Bar

d. Justify

4. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + C được dử dụng để ______ * 1 điểm

a. Sao chép nội dung

b. Sao chép định dạng

c. Sao chép công thức

d. Sao chép hình ảnh

5. Lựa chọn nào không phải là kiểu thụt lề của đoạn văn bạn? * 1 điểm

a. First lỉne

b. Hanging

c. Left indent, Right indent

d. Spacing

6. Tổ hợp phím Ctrl + T được sử dụng để thực hiện chức năng _____ * 1 điểm

a. Hanging indent

b. Left indent

c. Mở hộp thoại Tabs

d. Đóng tất cả các hộp thoại đang mở

7. Thao tác nào sau đây dùng để thụt lề kiểu First line khi bắt đầu nhập đoạn văn bản? * 1 điểm

a. Nhấn phím Tab

b. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Tab

c. Nhấn tổ hợp phím Alt+Tab

d. Nhấn tổ hợp phím Shift+Tab

8. Tổ hợp phím __________dùng để chữ từ thường sang chữ IN HOA hoặc Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ? * 1 điểm

a. Alt + F3

b. Shift + F3

c. F3

d. Ctrl + F3

9. Chức năng nào sau đây không có trên Mini Toolbar? * 1 điểm

a. Font

b. Style

c. Bullets and Numbering

d. Aligment

10. Để tăng thêm 15% khoảng không gian giữa các dòng trong một đoạn văn bản, thì thao tác nào sau đây là đúng? * 1 điểm

a. Trong cửa sổ Paragraph, chọn Multiple trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15

b. Trong cửa sổ Paragraph, chọn Exactly trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15

c. Trong cửa sổ Paragraph, chọn At Least trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15

0 câu trả lời
Tổ hợp phím nào canh lề cho văn bản kiểu Justify? * 1 điểm a. Ctrl + J b. Ctrl + R c. Ctrl + L d. Ctrl + C 2. Thao tác nào sau đây dùng để xóa tất cả các định dạng của khối văn bản đang được chọn? * 1 điểm a. Nhấn phím Delete b. Click nút Clear ALL formatting trong nhóm lệnh Font c. Nhấn tổ hợp phím Shift Delete d. Nhấn tôt hợp phím Ctrl + Spacebar 3. Lựa chọn nào sau đây không phải là loại điểm dừng của Tab? * 1 điểm a. Decimal b. Center c. Bar d. Justify 4. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + C được dử dụng để ______ * 1 điểm a. Sao chép nội dung b. Sao chép định dạng c. Sao chép công thức d. Sao chép hình ảnh 5. Lựa chọn nào không phải là kiểu thụt lề của đoạn văn bạn? * 1 điểm a. First lỉne b. Hanging c. Left indent, Right indent d. Spacing 6. Tổ hợp phím Ctrl + T được sử dụng để thực hiện chức năng _____ * 1 điểm a. Hanging indent b. Left indent c. Mở hộp thoại Tabs d. Đóng tất cả các hộp thoại đang mở 7. Thao tác nào sau đây dùng để thụt lề kiểu First line khi bắt đầu nhập đoạn văn bản? * 1 điểm a. Nhấn phím Tab b. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Tab c. Nhấn tổ hợp phím Alt+Tab d. Nhấn tổ hợp phím Shift+Tab 8. Tổ hợp phím __________dùng để chữ từ thường sang chữ IN HOA hoặc Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ? * 1 điểm a. Alt + F3 b. Shift + F3 c. F3 d. Ctrl + F3 9. Chức năng nào sau đây không có trên Mini Toolbar? * 1 điểm a. Font b. Style c. Bullets and Numbering d. Aligment 10. Để tăng thêm 15% khoảng không gian giữa các dòng trong một đoạn văn bản, thì thao tác nào sau đây là đúng? * 1 điểm a. Trong cửa sổ Paragraph, chọn Multiple trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15 b. Trong cửa sổ Paragraph, chọn Exactly trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15 c. Trong cửa sổ Paragraph, chọn At Least trong ô Line spacing, tại ô At nhập 1.15 1 câu trả lời

Câu 2: Để đánh dấu toàn bộ văn bản trên màn hình, ta có thể

a) Nhấn Ctrl + A

b) Nhấn nhanh chuột 3 lần trên vùng lựa chọn

c) Nhấn Shift + nhấp chuột trên vùng lựa chọn

d) Nhấn Ctrl + Shift + Home

Câu 3: Trong Word để mở một file, ta dùng tổ hợp phím

a) Ctrl + O

b) Ctrl + S

c) Ctrl + N

d) Ctrl + P

Câu 4: Trong Word để tạo một trang văn bản mới, ta dùng

a) Tổ hợp phím Ctrl + N

b) File / Bank Document

c) Tổ hợp phím Ctrl + S

d) Tổ hợp phím Ctrl + F

Câu 5: Trong Word, muốn mở file đã có sẵn, ta có thể thực hiện

a) Ctrl + O

b) Ctrl + S

c) Chọn lệnh File/ New

d) File/Open à Chọn tên file tương ứng

Câu 6: Trong Word để lưu file với tên khác, ta dùng?

a) File/Save As

b) File/Save

c) File/Close

d) File/Exit

Câu 7:Để viết chỉ số dưới (H2O ), ta chọn tổ hợp phím nào sau đây?

a) Ctrl + [

b) Ctrl + ]

c) Ctrl + =

d) Ctrl + Shift + =

Câu 8: Để thay đổi dạng chữ thường, chữ hoa … cho một khối văn bản được đánh dấu, ta dử dụng

a) Shift + F3

b) Ctrl + A

c) Ctrl + Shift + F3

d) F3

Câu 10: Để lấy lại nội dung vừa bị xoá, thực hiện tổ hợp phím

a) Ctrl + T

b) Ctrl + X

c) Ctrl + Z

d) Ctrl + B

Câu 11: Với đoạn văn bản đang được chọn và chưa được định dạng trong Word, muốn chữ đậm, nghiêng, gạch chân, ta giữ phím Ctrl và lần lượt nhấn các phím

a) U, I, C

b) B, I, U

c) L, I, U

d) B, I, E

Câu 12 Sử dụng các phím số để gõ dấu tiếng Việt trong văn bản Word là kiểu gõ?

a. Telex

b. Unicode

c. VNI

d. VIQR

Câu 13 : Khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt trong Word, với kiểu gõ là VNI và bảng mã Unicode thì nhóm font chữ phù hợp để hiển thị tiếng Việt chính xác là

a. VNI- Times, Arial

b. Times New Roman, Arial

c. Times New Roman, .Vn Arial

d. .Vn Time, .Vn Arial

Câu 14 : Trong soạn thảo Word, muốn chọn khối nhanh một từ, có thể

a. Bấm tổ hợp phím Shift + Enter

b. Bấm tổ hợp phím Ctrl + C

c. Nhấp chuột vào từ đó

d. Nhấp đôi chuột vào từ đó

Câu 15 : Để chọn khối văn bản trong Word, có thể bấm tổ hợp phím

a. Ctrl + A

b. Ctrl + T

c. Ctrl + K

d. Ctrl + S

Câu 16 : Bộ Office nào của Microsoft không bán bản quyền vĩnh viễn ?

a. Office 2013

b. Office 2010

c. Office 365

d. Office 2016

Câu 17 : Khi sử dụng Word, nêu sử dụng font Time New Roman thì sử dụng bảng mã nào cho phù hợp để nhập tiếng Việt ?

a. Unicode

b. VNI Windows

c. TCVN3 (ABC)

d. Vietware X

Câu 18 : Để gạch chân chữ trong word, dùng tổ hợp phím

a. Ctrl + I

b. Ctrl + U

c. Ctrl + X

d. Ctrl + B

Câu 19: Để bỏ định dạng chữ nghiêng trong Word, nhấn tổ hợp phím?

a. Ctrl + B

b. Ctrl + I

c. Ctrl + E

d. Ctrl + U

Câu 20 : Để lưu văn bản vào ổ đĩa khác trong Word, người dùng

a. Vào File và chọn Save

b. Ctrl + S

c. Ctrl + W

d. Vào File và chọn Save AS


1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.