Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Nguyễn Ngọc Lộc
30 tháng 12 2020 lúc 21:46

\(PTHH:Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

Có : \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=9,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow x\%=C\%=\dfrac{9,8}{100}.100\%=9,8\%.\)

\(\Rightarrow x=9,8.\)

Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
25 tháng 12 2020 lúc 17:10

a) Khi đi vào dd Ca(OH)2 dư thì chỉ có CO2 phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3↓ + H2O

nCaCO3 = 1/100 = 0,01 mol = nCO2

Khi đi qua CuO dư đun nóng thì chỉ có CO phản ứng

CO  + CuO    --> CO2  + Cu

nCu = 0,64/64 = 0,01 mol = nCO

b) vậy hỗn hợp gồm CO và CO2 đều có số mol là 0,01 mol 

=> % V mỗi khí = 50% 

c) 2CO + O2 --> 2CO2

=> nO2 = \(\dfrac{nCO}{2}\)= 0,05 mol

=> Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hỗn hợp CO và CO2 là 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
25 tháng 12 2020 lúc 17:00

2Fe + 3Cl2 --> 2FeCl3 

16,25 gam FeCl3 tương đương với 0,1 mol FeCl3 

Từ phương trình ta thấy để tạo ra được 0,1 mol FeCl3 thì số mol Cl2 dùng để phản ứng = 0.1.3/2 = 0,15 mol

Điều chế Clo: MnO2 + 4HCl --> MnCl2  + Cl2  + H2O

Mà để điều chế 0,15 mol Cl2 thì cần 0,15 mol MnO2 tức 0,15.87=13,05 gam MnO2 và 0,6 mol HCl =>  VHCl 1M = 0,6 lít

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
25 tháng 12 2020 lúc 16:52

a) 2Fe + 3Cl2  --> 2FeCl3

nFe = 11,2/56 = 0,2 mol 

Theo tỉ lệ phản ứng => nCl2 phản ứng  = nFe.3/2 = 0,3 mol

=> mCl2 phản ứng = 0,3 . 71 = 21,3 gam.

b) Fe + 2HCl --> FeCl2  + H2

=> nHCl cần để phản ứng với 11,2 gam bột sắt tức 0,2 mol bột sắt = 0,4 mol

Mà CM = \(\dfrac{n}{V}\)=> VHCl  = \(\dfrac{0,4}{2}\)= 0,2 lít

Bình luận (0)
hhy-chy
24 tháng 12 2020 lúc 20:36

Cu ko phản ứng với H2SO4 loãng

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Zn}=0,1.65=6,5\left(g\right)\Rightarrow m_{Cu}=4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%Zn=\dfrac{6,5}{10,5}=62\%;\%Cu=100\%-62\%=28\%\)

Bình luận (0)

https://hoidap247.com/cau-hoi/1072966

Bình luận (0)
hhy-chy
24 tháng 12 2020 lúc 20:28

a/ \(n_{CO_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(MgCO_3+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O+CO_2\)

\(0,5---0,5----0,5---0,5-0,5\)

\(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

\(b---b----b-----b\)

\(\Rightarrow m_{MgCO_3}=0,5.\left(24+12+16.3\right)=42\left(g\right)\)

\(\dfrac{m_{MgCO_3}}{m_{MgO}}=\dfrac{7}{3}\Rightarrow m_{MgO}=42.\dfrac{3}{7}=18\left(g\right)\Rightarrow n_{MgO}=b=0,45\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,45+0,5=0,95\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{dd}=\dfrac{0,95.98}{0,05}=1862\left(g\right)\)

 

 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
22 tháng 12 2020 lúc 8:45

PT phản ứng :

a.  2Na + 2H2O → 2NaOH  + H2

nNa = \(\dfrac{4,6}{23}\)=0,2 mol , theo tỉ lệ phản ứng => nH2 = 0,1 mol <=> VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

b.  nNaOH = nNa = 0,2 mol =>mNaOH = 0,2.40= 8 gam

c. CNaOH =\(\dfrac{n}{V}\)=\(\dfrac{0,2}{0,25}\)=0,8 M

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN