BÀI 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

Sách Mọt
29 tháng 3 2020 lúc 11:04

Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

B. Lê Lợi.

Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?

A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

Câu 3: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

C. 3

Câu 4: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

D. Nguyễn Chích.

Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.

Câu 6: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

B. Tháng 9 năm 1426.

Câu 7: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 8: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

Câu 9: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Câu 10 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.

Câu 11. Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

D. Lê Thánh Tông

Câu 12. Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

C. Lê Thánh Tông

Câu 13. Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

Câu 14. Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

D. Cục bách tác

Câu 15. Quốc gia Đại Việt thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?

A. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

Câu 16. Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

C. Nho giáo

Câu 17. Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 18. Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

C. Thi Đình

Câu 19. Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

Câu 20. Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Trãi

Bình luận (0)
Harry Potter
29 tháng 3 2020 lúc 11:05

Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

B. Lê Lợi.

Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?

A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

Câu 3: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

C. 3

Câu 4: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

D. Nguyễn Chích.

Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.

Câu 6: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

B. Tháng 9 năm 1426.

Câu 7: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 8: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

Câu 9: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Câu 10 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.

Câu 11. Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

D. Lê Thánh Tông

Câu 12. Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

C. Lê Thánh Tông

Câu 13. Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

Câu 14. Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

D. Cục bách tác

Câu 15. Quốc gia Đại Việt thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?

A. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

Câu 16. Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

C. Nho giáo

Câu 17. Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 18. Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

C. Thi Đình

Câu 19. Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

Câu 20. Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Trãi

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
22 tháng 2 2019 lúc 18:55

Đảng cộng sản Trung Quốc là đội tiền phong của gia cấp công nhân Trung Quốc, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, là nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, đại diện yêu cầu phát triển sức sản xuất tiên tiến của Trung Quốc, đại diện phương hướng phát triển văn hóa tiên tiến của Trung Quốc, đại diện lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân ở Trung Quốc. Lý tưởng tối cao và mục tiêu cuối cùng của Đảng cộng sản Trung Quốc là thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Điều lệ Đảng quy định: Đảng cộng sản Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư trưởng Ba đại diện quan trọng làm kim chỉ nam hành động của mình. Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập tháng 7 năm 1921. Từ năm 1921 đến năm 1949, Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành đấu tranh gian khổ, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu. Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân các dân tộc cả nước giữ gìn độc lập và an ninh quốc gia, thực hiện chuyển biến thành công xã hội Trung Quốc từ chủ nghĩa dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội, triển khai công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa có kế hoạch và quy mô lớn, khiến sự nghiệp kinh tế và văn hóa ở Trung Quốc được phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử. Sau khi hoàn thành cơ bản cải tạo chủ nghĩa xã hội đối với chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, vì thiếu kinh nghiệm, Đảng cộng sản Trung Quốc có những sai lầm trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; Từ năm 1966 đến 1976, xẩy ra Đại cách mạng văn hóa, một sai lầm mang tính toàn cục diễn ra trong thời gian dài. Tháng 10 năm 1976 , Đại cách mạng văn hóa kết thúc, Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển mới trong lịch sử. Sau hội nghị toàn thể lầu thứ 3 khóa 11 Đảng cộng sản Trung Quốc triệu tập cuối năm 1978, thực hiện bước ngoặc vĩ đại có ý nghĩa sâu xa kể từ ngày nước Trung Hoa mới thành lập. Từ năm 1979, Đảng cộng sản Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa do đồng chí Đặng Tiểu Bình đề xướng. Sau khi thi hành cải cách mở cửa, nền kinh tế quốc dân và phát triển xã hội Trung Quốc thu được thành tựu khiến cả thế giới quan tâm, diện mạo đất nước biến đổi long trời lở đất, là thời kỳ tình hình tốt nhất kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới, cũng là thời kỳ nhân dân được lợi nhiều nhất. Đảng cộng sản Trung Quốc chủ trương tích cực phát triển quan hệ đối ngoại, phấn đấu tạo môi trường quốc tế có lợi cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa ở Trung Quốc. Trong công việc quốc tế, Đảng cộng sản Trung Quốc kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập tự chủ, giữ gìn độc lập và chủ quyền của Trung Quốc, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, giữ gìn hoà bình thế giới, thúc đẩy tiến bộ loài người. Trên cơ sở 5 nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi cùng chung sống hoà bình, phát triển quan hệ với các nước trên thế giới. Đảng cộng sản Trung Quốc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị với chính đảng các nước trên thế giới trên cơ sở 4 nguyên tắc độc lập tự chủ, bình đẳng hoàn toàn, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Hiện nay, Đảng cộng sản Trung Quốc giữ gìn quan hệ hữu nghị với hơn 300 chính đảng của hơn 120 nước trên thế giới . Đảng cộng sản Trung Quốc là một chỉnh thể thống nhất căn cứ cương lĩnh và điều lệ của mình, thể theo nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ. Điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc quy định: công nhân, nông dân, quân nhân, tri thức và phần tử tiên tiến trong các tầng lớp xã hội tròn 18 tuổi, công nhận cương lĩnh và điều lệ Đảng, nguyện tham gia và tích cực làm việc trong một tổ chức của Đảng, thi hành nghị quyết của Đảng, nộp đảng phí định kỳ, có thể xin gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc . Tổ chức trung ương Đảng bao gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban chấp hành , Bộ chính trị , Ủy ban thường vụ ban chấp hành, Ban bí thư trung ương, Quân uỷ trung ương và Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương. Đại hội đại biêu toàn quốc cuả Đảng năm năm tổ chức một lần. Trong thời gian đại hội bế mạc, ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản Trung Quốc . Đảng cộng sản Trung Quốc hiện có gần 70 triệu đảng viên , tổng bí thư đương nhiệm là đồng chí Hồ Cẩm Đào .

Ở Trung Quốc , ngoài Đảng cộng sản Trung Quốc, còn có 8 chính đảng được gọi là đảng phái dân chủ: Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc, Đồng minh dân chủ Trung Quốc , Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc , Hội xúc tiến dân chủ Trung Quốc , Đảng dân chủ nông công Trung Quốc , Đảng trí công Trung Quốc , Học xã Cửu Tam , Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan . Phần lớn hình thành và phát triển trong chiến tranh chống Nhật và chiến tranh giải phóng toàn quốc . Các đảng phái dân chủ ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc về chính trị , đây là sự lựa chọn lịch sử trong qúa trình hợp tác lâu dài cùng nhau phấn đấu với Đảng cộng sản Trung Quốc . Các đảng phái dân chủ được hưởng tự do chính trị , tổ chức độc lập và bình đẳng về địa vị pháp lý trong phạm vi quy định của Hiến pháp . Phương châm hợp tác cơ bản của Đảng cộng sản Trung Quốc với các đảng phái dân chủ là tồn tại lâu dài , giám sát lẫn nhau , đối sử chân thành với nhau , vinh nhục có nhau . Các đảng phái dân chủ không phải là đảng không nắm quyền , cũng không phải là đảng đối lập , mà là đảng tham chính . Hiện nay , trong ủy ban thường vụ quốc hội , ủy ban chính hiệp các cấp , cơ quan chính phủ cũng như những ngành kinh tế , văn hóa , giáo dục và khoa học kỹ thuật , đều có nhiều thành viên của các đảng phái dân chủ giữ chức lãnh đạo , ví dụ , chủ tịch ủy ban trung ương của 8 đảng phái dân chủ đang đảm nhiệm phó chủ tịch Quốc hội hoặc phó chủ tịch Chính hiệp . Đồng thời các thành viên trong các đảng phái cũng có bước phát triển rất lớn , ở các tình , khu tự trị , thành phố trực thuộc và các thành phố cỡ lớn và vừa đều có tổ chức địa phương và tổ chức cơ sở của các đảng phái dân chủ . Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng , gọi tắt là Dân Cách , chính thức thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1948 , là một chính đảng do phái dân chủ trong Quốc dân đảng cũng như nhân sĩ dân chủ yêu nước khác cùng sáng lập , mang đặc điểm liên minh chính trị và ra sức tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc và sự nghiệp thống nhất Tổ quốc . Hiện có thành viên 650 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là bà Hà Lỗ Lệ . Đồng minh dân chủ Trung Quốc Đồng minh dân chủ Trung Quốc gọi tắc là Dân Minh , thành lập tháng 3 năm 1941 , lúc đó mang tên Đồng minh đoàn thể chính trị dân chủ Trung Quốc .Năm 1944 đổi tên thành Đồng minh dân chủ Trung Quốc . Nó là liên minh chính trị của người lao động xã hội chủ nghĩa và những người yêu nước ủng hộ xã hội chủ nghĩa ,trong đó chủ thể là tri thức làm công tác văn hóa giáo dục , là chính đảng phục vụ xã hội chủ nghĩa . Hiện có thành viên 156 ngàn người . Chủ tịch uỷ ban trung ương đương nhiệm là Đinh Thạch Tôn . Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc gọi tắc là Dân Kiến , thành lập tháng 12 năm 1945 , thành viên chủ yếu là nhà doanh nghiệp dân tộc yêu nước và tri thức có liên quan với họ . Hiện có thành viên 85 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là Thành Tư Nguy . Hội xúc tiến dân chủ Trung Quốc Hội xúc tiế dân chủ Trung Quốc gọi tắc là Dân Tiến , thành lập tháng 12 năm 1945 , thành viên chủ yếu là tri thức trung cấp và cấp cao làm công tác giáo dục ,văn hóa , xuất bản , khoa học cũng như các công tác khác . Hiện có thành viên 81 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là Hứa Gia Lộ . Đảng dân chủ nông công Trung Quốc Đảng dân chủ nông công Trung Quốc gọi tắc là Nông Công Đảng , thành lập tháng 8 năm1930 , là liên minh chính trị của người lao động xã hội chủ nghĩa và người yêu nước ủng hộ xã hội chủ nghĩa , thành viên chủ yếu là tri thức cấp cao , có thành viên hơn 80 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là Tưởng Chính Hoa . Đảng trí công Trung Quốc Đảng trí công Trung Quốc gọi tắc là Trí Công Đảng , thành lập vào tháng 10 năm 1925 , là đảng phái dân chủ của hoa kiều và người thân Hoa kiều về trước . Hiện có thành viên hơn 20 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là La Hào Tài . Học xã Cửu Tam Học xã Cửu Tam thành lập tháng 5 năm 1946 , thành viên chủ yếu là tri thức trung cấp và cấp cao giới khoa học kỹ thuật , văn hóa giáo dục và y dược y tế , có thành viên hơn 80 ngàn người . Chủ tịch ủy ban trung ương đương nhiệm là Hàn Khởi Đức . Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan

Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan gọi tắc là Đài Minh , thành lập tháng 11 năm 1947 , là liên minh chính trị của người lao động xã hội chủ nghĩa và người yêu nước ủng hộ xã hội chủ nghĩa do nhân sĩ Đài Loan sống ở Đại lục Trung Quốc hợp thành . Hiện có thành viên hơn 1800 người . Chủ tịch ủy ban trung ương là Trương Khắc Huy

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
1 tháng 11 2018 lúc 21:30

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 4-5-1919

Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ

Tháng 7-1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.

1926-1927

Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng tiến hành cuộc Chiến tranh Bắc phạt.

Ngày 12-4-1927

Tưởng Giới Thạch tiến hành chính biến ở Thượng Hải.

Tháng 7-1927

Chính quyền rơi vào tay Tưởng Giới Thạch. Cuộc Chiến tranh Bắc phạt chấm dứt.

Tháng 10-1934

Hồng quân công nông tiến hành cuộc Vạn lí trường chinh.

Tháng 1-1935

Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 7-1937

Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản tạm thời đình chiến để kháng chiến chống Nhật.

Bình luận (0)
Satoshi
6 tháng 11 2018 lúc 22:53

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 4-5-1919

Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ

Tháng 7-1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.

1926-1927

Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng tiến hành cuộc Chiến tranh Bắc phạt.

Ngày 12-4-1927

Tưởng Giới Thạch tiến hành chính biến ở Thượng Hải.

Tháng 7-1927

Chính quyền rơi vào tay Tưởng Giới Thạch. Cuộc Chiến tranh Bắc phạt chấm dứt.

Tháng 10-1934

Hồng quân công nông tiến hành cuộc Vạn lí trường chinh.

Tháng 1-1935

Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 7-1937

Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản tạm thời đình chiến để kháng chiến chống Nhật.

Bình luận (0)
Dương Tú Anh
12 tháng 11 2017 lúc 15:14

chị lm chưa chỉ em vs ạ

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
11 tháng 4 2017 lúc 11:05

- Phong trào Ngũ Tứ, được gọi là Phong trào Văn hóa Mới , diễn ra trong giai đoạn từ 1917 đến 1923. Ngày 4 tháng 5, 1919, hàng loạt các cuộc biểu tình đông đảo của sinh viên chống chính phủ Bắc Kinh và Nhật Bản nổ ra. Những người nhiệt tình chính trị, phong trào hành động sinh viên và những trí thức phản đối thần tượng cũ, kêu gọi cải cách cùng với các sinh viên yêu nước phát triển trở thành một phong trào phản kháng toàn quốc (còn gọi là Ngũ Tứ vận động, hay phong trào ngày 4 tháng 5) - Tháng 10 năm 1919 Tôn Dật Tiên tái lập Quốc Dân Đảng, đối lập với chính phủ Bắc Kinh. Chính phủ Bắc Kinh, chính thể tiếp sau thời các quân phiệt, bề ngoài vẫn đang là chính phủ hợp hiến và điều hành các quan hệ với phương Tây. Năm 1922 liên minh quân phiệt miền Nam với Quốc Dân Đảng ở Quảng Châu tan vỡ, Tôn Dật Tiên chạy về Thượng Hải. Tới khi ấy Tôn Dật Tiên đã thấy được sự cần thiết phải có hỗ trợ của Liên Xô để hoàn thành lý tưởng của mình. Năm 1923 một tuyên bố chung giữa Tôn Dật Tiên và đại diện Xô viết tại Thượng Hải cam kết sự hỗ trợ của Liên Xô cho quá trình thống nhất Trung Quốc. Các cố vấn Xô viết — người nổi tiếng nhất là một thành viên của Quốc tế Cộng sản III, Mikhail Borodin — bắt đầu tới Trung Quốc năm 1923 để giúp đỡ tái tổ chức và củng cố Quốc Dân Đảng theo hình thức Đảng Cộng sản Liên Xô. *Nội chiến Trung Quốc (Quốc-Cộng Nội chiến) kéo dài từ tháng 4 năm 1927 đến tháng 5 năm 1950, là một cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.Kết quả là Trung Hoa Dân Quốc chạy qua Đài Loan, còn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. *Thập kỷ Nam Kinh 1928-1937 là một trong những giai đoạn củng cố và phát triển đất nước của Quốc Dân Đảng. Một số quyền lợi và những đòi hỏi quá đáng của người nước ngoài tại các nhượng địa ở Trung Quốc được giảm bớt thông qua con đường ngoại giao. Chính phủ rất nỗ lực hiện đại hóa hệ thống luật hình sự và dân sự, ổn định giá cả, chi trả dần các khoản nợ, cải cách ngân hàng và hệ thống tiền tệ, xây dựng đường sắt và đường cao tốc, cải thiện các cơ sở y tế công cộng, trừng phạt hành vi buôn bán ma tuý, và tăng trưởng sản xuất sản phẩm nông công nghiệp.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
11 tháng 4 2017 lúc 11:56

- Mao Trạch Đông (1893 - 1976), là nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân ở Hồ Nam, là người sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác.

+ Năm 1921, ông tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1934 ông tham gia cuộc Vạn lí trường chinh năm 1935, Mao Trạch Đông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Ngày 1-10-1949, ông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, ông đã liên tiếp giữ vị trí là người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng và nhà nước Trung Hoa. Mao Trạch Đông đã có những đóng góp đáng kể cho sự thắng lợi của cách mạng, nâng cao vị thế cùa Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 1976, ông qua đời.

- M. Gan-đi (1869 - 1948), là nhà yêu nước Ấn Độ (tâm hồn vĩ đại) và được nhân dân gọi là "thánh, là lãnh tụ Đảng Quốc đại với đường lối đấu tranh bất bạo động.

+ Ông sinh ra trong một gia đình khá giả, tốt nghiệp ngành luật ở Anh đã từng làm cố vấn luật cho một công ti ở Nam Phi và tham gia vào hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân.

+ Năm 1915, ông về nước vận động phong trào đấu tranh bất bạo động chống thực dân Anh. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập (1947), ông đã ra sức hoạt động để ngăn chặn chiến tranh "huynh đệ tương tàn" giữa người Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Ngày 30-1-1948, Gan-đi bị một phần tử phản động ám sát.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN