Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Thanh Hoàng Thanh
Thiếu úy -
21 tháng 1 lúc 10:50

Fe3O4 + 8 HCL -> FeCl2 + 2 FeCl3 + 4 H2O

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 21:55

- Trong H2O

+) Cộng hóa trị của H là 1

+) Cộng hóa trị của O là 2

- Trong CH4

+) Cộng hóa trị của C là 4

+) Cộng hóa trị của O là 1

- Trong HCl

+) Cộng hóa trị của H là 1

+) Cộng hóa trị của Cl là !

- Trong NH3 

+) Cộng hóa trị của N là 3

+) Cộng hóa trị của H là 1

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
12 tháng 1 lúc 6:29

Gọi 

\(n_{Fe} = n_{Cu} = a(mol)\\ \Rightarrow m_{hỗn\ hợp} = 56a + 64a = 24(gam)\\ \Rightarrow a = 0,2(mol)\)

Khí có màu nâu đỏ : NO2

Bảo toàn electron  :\(n_{NO_2} = 3n_{Fe} + 2n_{Cu} = 0,2.3 + 0,2.2 = 1(mol)\)

Suy ra : V = 1.22,4 = 22,4(lít)

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
7 tháng 1 lúc 21:35

\(2N^{+5} + 10e \to N_2 \\\)(nhận 10 electron)

\(2O^{2-} \to O_2 + 4e\) ( nhường 4 electron)

\(2N^{-3} \to N_2 + 6e\) ( nhường 6 electron)

Để thăng bằng electron(tổng electron cho bằng tổng electron nhận) thì tỉ lệ số phân tử NH4NO3 : số phân tử O2 là (4 + 6) : 10 = 10  : 10 = 1 : 1

\(NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2 + O_2 + \dfrac{1}{2}H_2O\)

Bình luận (1)
traitimtrongvang
Đại úy -
7 tháng 1 lúc 21:56

\(2N^{+5} + 10e \to N_2\)(nhận 10 electron)

\(2O^{2-} \to O_2 + 4e\)(nhận 4 electron)

\(2N^{-3} \to N_2 + 6e\)(nhận 6 electron)

Để thăng bằng electron thì tỉ lệ số phân tử NH4NO3 : số phân tử N2 là (4 + 6) : 10 = 10 : 10 = 1 : 1

\(NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2 + \dfrac{1}{2}O_2 + 2H_2O \)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
7 tháng 1 lúc 10:36

Fe  + H2SO4 →  FeSO4  + H2 (1)

10FeSO4   +   2KMnO  + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3   +  K2SO4 +   2MnSO +  8H2O(2)

nKMnO4 = 0,1.0,3 = 0,03 mol , nFeSO4 = 0,03.5 = 0,15 mol

=> nH2SO4 cần dùng cho (2) = 4 KMnO4 = 0,12 mol

nnH2SO4 cần dùng cho (1) = nFeSO4 = 0,15 mol 

=> Tổng số mol H2SO4 cần dùng = 0,12 + 0,15 = 0,27 mol

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Trung tá -
31 tháng 12 2020 lúc 18:43

\(C^x_3H_8^{+1}\)

Có : \(3x+8=0\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{8}{3}\)

Vậy số oxh của C là -8/3 .

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
27 tháng 12 2020 lúc 23:04

Hợp chất với hidro là XH3 => X có hóa trị III

=> Hóa trị cao nhất của X với oxi = 8-3 = 5

Công thức oxit của X với O là X2O5

%X chiếm 43,66% <=> \(\dfrac{2.X}{2.X+16.5}\).100 = 43,66

Giải phương trình => X = 31(g/mol) <=> X là photpho (P)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
27 tháng 12 2020 lúc 20:26
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Fe+2 => Fe+3 + 1e Mn+7 + 5e => Mn+2 BT e : nFeSO4 = 5nKMnO4 = 5 * 0.2 * 0.3 = 0.3 (mol) BT nguyên tố Fe : nFe = nFeSO4 = 0.3 (mol) => mFe = 16.8 g 
Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
27 tháng 12 2020 lúc 20:32

Fe + H2SO4   →  FeSO4  + H2 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

nFeSO4 = 5nKMnO = 0,3. 0,2. 5 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 mol <=> mFe = 0,3 .56= 16,8  gam

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
26 tháng 12 2020 lúc 22:02

2Z + N = 40 

=> N = 40 - 2Z 

Z \(\le\) N \(\le\) 1.53Z 

=> Z \(\le\) 40 - 2Z \(\le\) 1.53Z 

=> 11.33 \(\le\) Z \(\le\) 13.33

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}Z=12\\\\Z=13\end{matrix}\right.\)

Với : Z = 12 => N = 16 

A = 12 + 16 = 32 ( Loại) 

Với : Z = 13 => N = 14 

A = 13 + 14 = 27 ( Nhận) 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN