Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
6 tháng 4 lúc 21:55

đề đâu bạn ơi ?

Bình luận (0)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 21:07

a)

\(n_{Cl_2} = \dfrac{6,72}{22,4}\ =0,3(mol)\)

mmuối= mkim loại + mCl2 = 8,3 + 0,3.71 = 29,6(gam)

b)

\(\left\{{}\begin{matrix}Al:x\left(mol\right)\\Fe:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒27x + 56y = 8,3(1)

\(2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2AlCl_3\\ 2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3\)

Suy ra : 1,5x + 1,5y = 0,3(2)

Từ (1)(2) suy ra : x = 0,1 ; y = 0,1

Vậy :

\(\%m_{Al} = \dfrac{0,1.27}{8,3}.100\% = 32,53\%\\ \%m_{Fe} = 100\% - 32,53\% = 67,47\%\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 1 lúc 21:09

\(Đặt:n_{Al}=x\left(mol\right),n_{Fe}=y\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=27x+56y=8.3\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{Cl_2}=0.3\left(mol\right)\)

\(2Al+3Cl_2\underrightarrow{t^0}2AlCl_3\)

\(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^0}2FeCl_3\)

\(n_{Cl_2}=1.5x+1.5y=0.3\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):x=y=0.1\)

\(m_{Muối}=m_{AlCl_3}+m_{FeCl_3}=0.1\cdot133.5+0.1\cdot162.5=29.6\left(g\right)\)

\(\%Al=\dfrac{2.7}{8.3}\cdot100\%=32.53\%\)

\(\%Fe=100-32.53=67.47\%\)

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
21 tháng 1 lúc 10:50

Fe3O4 + 8 HCL -> FeCl2 + 2 FeCl3 + 4 H2O

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
13 tháng 1 lúc 21:55

- Trong H2O

+) Cộng hóa trị của H là 1

+) Cộng hóa trị của O là 2

- Trong CH4

+) Cộng hóa trị của C là 4

+) Cộng hóa trị của O là 1

- Trong HCl

+) Cộng hóa trị của H là 1

+) Cộng hóa trị của Cl là !

- Trong NH3 

+) Cộng hóa trị của N là 3

+) Cộng hóa trị của H là 1

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 1 lúc 6:29

Gọi 

\(n_{Fe} = n_{Cu} = a(mol)\\ \Rightarrow m_{hỗn\ hợp} = 56a + 64a = 24(gam)\\ \Rightarrow a = 0,2(mol)\)

Khí có màu nâu đỏ : NO2

Bảo toàn electron  :\(n_{NO_2} = 3n_{Fe} + 2n_{Cu} = 0,2.3 + 0,2.2 = 1(mol)\)

Suy ra : V = 1.22,4 = 22,4(lít)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
7 tháng 1 lúc 21:35

\(2N^{+5} + 10e \to N_2 \\\)(nhận 10 electron)

\(2O^{2-} \to O_2 + 4e\) ( nhường 4 electron)

\(2N^{-3} \to N_2 + 6e\) ( nhường 6 electron)

Để thăng bằng electron(tổng electron cho bằng tổng electron nhận) thì tỉ lệ số phân tử NH4NO3 : số phân tử O2 là (4 + 6) : 10 = 10  : 10 = 1 : 1

\(NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2 + O_2 + \dfrac{1}{2}H_2O\)

Bình luận (1)
hnamyuh
7 tháng 1 lúc 21:56

\(2N^{+5} + 10e \to N_2\)(nhận 10 electron)

\(2O^{2-} \to O_2 + 4e\)(nhận 4 electron)

\(2N^{-3} \to N_2 + 6e\)(nhận 6 electron)

Để thăng bằng electron thì tỉ lệ số phân tử NH4NO3 : số phân tử N2 là (4 + 6) : 10 = 10 : 10 = 1 : 1

\(NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2 + \dfrac{1}{2}O_2 + 2H_2O \)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
7 tháng 1 lúc 10:36

Fe  + H2SO4 →  FeSO4  + H2 (1)

10FeSO4   +   2KMnO  + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3   +  K2SO4 +   2MnSO +  8H2O(2)

nKMnO4 = 0,1.0,3 = 0,03 mol , nFeSO4 = 0,03.5 = 0,15 mol

=> nH2SO4 cần dùng cho (2) = 4 KMnO4 = 0,12 mol

nnH2SO4 cần dùng cho (1) = nFeSO4 = 0,15 mol 

=> Tổng số mol H2SO4 cần dùng = 0,12 + 0,15 = 0,27 mol

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
31 tháng 12 2020 lúc 18:43

\(C^x_3H_8^{+1}\)

Có : \(3x+8=0\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{8}{3}\)

Vậy số oxh của C là -8/3 .

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
27 tháng 12 2020 lúc 23:04

Hợp chất với hidro là XH3 => X có hóa trị III

=> Hóa trị cao nhất của X với oxi = 8-3 = 5

Công thức oxit của X với O là X2O5

%X chiếm 43,66% <=> \(\dfrac{2.X}{2.X+16.5}\).100 = 43,66

Giải phương trình => X = 31(g/mol) <=> X là photpho (P)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN