Bài 15: Cacbon

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 22:28

a) (1) CO + CuO -to-> Cu + CO2

(2) CO2 + CaO -to-> CaCO3

(3) CaCO3 -to-> CaO + CO2

(4) CO2 + CaCO3 + H2O -> Ca(HCO3)2

b) (1) C + O2 -to-> CO2

(2) CO2 + NaOH -> NaHCO3

(3) NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2

(4) CO2 + 2 NaOH -> Na2CO3 + H2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 12 2019 lúc 18:47

3.

nCO2=\(\frac{8,96}{22,4}\)=0,4(mol)

nCa(OH)2=0,6.0,5=0,3(mol)

nOH-=0,3.2=0,6(mol)

\(\frac{nOH^-}{nCO2}\)=1,5

\(\rightarrow\) Tạo 2 muối

Ca(OH)2+CO2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

Ca(OH)2+2CO2\(\rightarrow\)Ca(HCO3)2

Gọi a là số mol CaCO3 b là số mol Ca(HCO3)2\(\left\{{}\begin{matrix}\text{a+b=0,3}\\\text{a+2b=0,4}\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

m=0,2.100=20(g)

4.

nCO2=\(\frac{6,72}{22,4}\)=0,3(mol)

Theo ĐLBTKL

mhh=a+mCO2

\(\rightarrow\)a=mhh-mCO2=26,8-0,3.44=13,6(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 12 2019 lúc 19:48

Câu 1: Mình cho khí là CO2 nhé

nCO2 = 0,15 mol

CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 + H2O

0,15________________0,15

→ m kết tủa = mBaCO3 = 0,15.197 = 29,55 gam

Câu 2:

nCO2 = \(\frac{0,224}{22,4}\)= 0,01 mol

nKOH = 0,1.0,15 = 0,015 mol

Ta thấy: 1 <\(\frac{nKOH}{nCO2}\)= \(\frac{0,015}{0,01}\)= 1,5 < 2

→ Tạo muối K2CO3 và KHCO3

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

x_______2x________x

CO2 + KOH → KHCO3

y_____ y ________y

Ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=x+y=0,1\\nKOH=2x+y=0,015\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,005\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

→ mK2CO3 = 0,005.138 = 0,69 gam

mKHCO3 = 0,005.100 = 0,5 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 10 tháng 12 2019 lúc 15:25

Câu 3:

PTHH: CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 + CO2+ H2O

nCaCO3= 100/100= 1(mol)

=> nCO2= nCaCO3= 1(mol)

=> V(khí,đkct)= V(CO2,đktc)= 1.22,4= 22,4(l)

Câu 4: Chọn C

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 30 tháng 11 2019 lúc 18:59

Oxit có dạng RO

RO + CO \(\rightarrow\) R + CO2 (tương đối nhé)

bản chất quá trình khử này là CO lấy O trong oxit để tạo thành CO

Khối lượng rắn giảm là do O bị mất đi

\(\rightarrow\)mO=14-10,32=3,68 gam\(\rightarrow\) nO=\(\frac{3,68}{16}\)=0,23 mol

\(\rightarrow\) nCO=nO =nCO2=0,23 mol\(\rightarrow\)V CO=0,23.22,4=5,152 lít

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 11 2019 lúc 23:27

nCaCO3 =\(\frac{30}{100}\) = 0,3 mol

PTHH:

CaCO3 \(\rightarrow\)CaO + CO2

nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol

\(\text{nNaOH = 0,5. 1,5 = 0,75}\)

\(\frac{nNaOH}{nCO2}\) > 2\(\rightarrow\) chỉ tạo ra Na2CO3 và NaOH còn dư

PTHH:

2NaOH + CO2\(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

0,6______0,3_____ 0,3______________(mol)

\(\rightarrow\)nNaOHdư= 0,75 - 0,6 = 0,15 mol

ddX gồm: 0,15 mol NaOH và 0,3 mol Na2CO3

Tổng khối lượng chất tan: \(\text{0,15.40 + 0,3.106 = 37,8g}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 11 2019 lúc 23:28

PTHH:

RCO3 \(\rightarrow\) RO + CO2

\(\rightarrow\)mCO2 = 13,4 - 6,8 = 6,6 g

\(\rightarrow\)nCO2 = 0,15 mol

nNaOH = 0,075 mol

\(\frac{nNaOH}{nCO2}\) < 1\(\rightarrow\)chỉ tạo ra NaHCO3, nCO2 còn dư

NaOH + CO2\(\rightarrow\) NaHCO3

0,075___________0,075

\(\rightarrow\) mmuốikhan = mNaHCO3 = 84.0,075=6,3g

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
Nguyễn Ngô Minh Trí 30 tháng 11 2019 lúc 20:07

mCO2 = 13.4 - 6.8 = 6.6 = > nCO2 = 0.15 mol.

nNaOH = 0.075 mol

vì nOH-/nCO2 = 0.075/0.15 = 0.5 = > pư sinh ra muối NaHCO3.

PT:

NaOH + CO2 >>>> NaHCO3

0.075 0.15 0.075

Theo pt ta có nNaHCO3 = 0.075 = > m muối = 0.075*84 = 6.3 g.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 11 2019 lúc 23:25

CaCO3 \(\rightarrow\) CaO + CO2

BTKL : mCO2 = m - 0,78m = 0,22 m

Từ pt: \(\frac{mCaCO3}{mCO2}\) = \(\frac{100}{44}\) \(\rightarrow\) mCaCO3pứ = 0,5m

H= 80%

\(\rightarrow\) mCaCO3thựctế =\(\frac{0,5}{80}\).100 = 0,625m

\(\rightarrow\)a =\(\frac{0,625}{1}\) .100 = 62.5%

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN