Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Sunflower
16 tháng 2 lúc 15:22

câu 2 :Năm 1949, Liên Xô đã giành được thắng lợi trong hoạt động nào dưới đây?

A.Hoàn thành sớm kế hoạch 6 năm lần thứ 4 ( 1945 - 1950 )

B.Chế tạo thành công bom nguyên tử

C.Phóng thành công vệ tinh nhân tạo

D. Sáng lập Tổ chức Hiệp ước Vác -sa - va.

Bình luận (5)
︵✰Ah
7 tháng 2 lúc 20:35

Về chính trị: Thực hiện chính sách “ chia để trị”. Thâu tóm mọi quyền hành, cấm đoán tự do dân chủ, thẳng tay đàn áp, khủng bố…

Về văn hóa, giáo dục: Pháp khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, hạn chế mở trường học…

=>Tất cả những chính sách cai trị của thực dân Pháp đều nhằm mục đích, phục vụ cho công cuộc cai trị, khai thác, bóc lột ở thuộc địa.

Bình luận (0)
NMĐ~NTTT
27 tháng 12 2020 lúc 20:44

Vì từ khi hình thành giai cấp công nhân đã bị ba tầng áp bức bóc lột:(đế quốc, phong kiến, tư sản ); Có quan hệ tự nhiên gẳn bó với nông dân; Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc.

+ Giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã tiếp thu ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh, nhất là của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga. => Đây là tầng lớp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng.

=> Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thảnh một lực lượng chính trị độc lập, đi đầu trên mặt trận chống đế quốc phong kiến, nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

Bình luận (0)
NMĐ~NTTT
27 tháng 12 2020 lúc 20:42

Giai cp địa ch phong kiến:

+ Chiếm nhiều diện tích ruộng đất, được thực dân Pháp ủng hộ nên ra sức bóc lột nông dân.

+ Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia các phong trào yêu nước khi có điều kiện.

- Tầng lớp tư sn: Ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng ít; phân hoá làm hai bộ phận:

+ Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết chặt chẽ về chính trị với đế quốc.

+ Tư sản dân tộc: Có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên có tinh thần dân tộc, dân chủ, nhưng thái độ không kiên định.

Tng lp tiểu tư sn:

+ Tăng nhanh về số lượng sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị Pháp chèn ép. bạc đãi nên có đời sống bấp bênh.

+ Bộ phận trí thức có tinh thần hăng hái cách mạng.

+ Đó là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ.

Giai cấp nông dân:

+ Chiếm hơn 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị bần cùng hoá và phá sản trên quy mỏ lớn.

+ Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.

Giai cấp công nhân:

+ Ra đời từ cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp (trước chiến tranh), và phát triển nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai.

+ Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: Bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt); Có quan hệ tự nhiên gẳn bó với nông dân; Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc.

+ Giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã tiếp thu ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh, nhất là của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga. => Đây là tầng lớp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng.

=> Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thảnh một lực lượng chính trị độc lập, đi đầu trên mặt trận chống đế quốc phong kiến, nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

Bình luận (0)
Phương Dung
27 tháng 12 2020 lúc 14:49
XÃ HỘI VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐÃ PHÂN HÓA:

- Giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân, bộ phận nhỏ yêu nước.

- Tầng lớp tư sản:

     + Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

     + Tư sản dân tộc ít người có tinh thần dân tộc.

- Tầng lớp tiểu tư sản: Bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần hăng hái cách mạng.

- Giai cấp nông dân: Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

- Giai cấp công nhân: là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

Bình luận (0)
Anh Qua
12 tháng 1 2020 lúc 20:29

Giai cấp giữ vai trò quan trọng trong cách mạng là : công nhân

Vì giai cấp công nhân sớm tiếp xúc với cách mạng, đại diện cho phương thức sx tiến tiến, lao động tập trung có kỉ luật và là lực lượng lao động chính.Ngoài ra còn có nhữn đặc điểm riêng(bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, nên có tinh thần cm cao nhất,...)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
12 tháng 1 2020 lúc 20:48

Giai cấp giữ vai trò quan trọng nhất là nông nhân và công nhân. Vì 2 giai cấp đó là lực lượng lao động chính của Viẹt Nam. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

Có bổ sung:>>

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
12 tháng 1 2020 lúc 21:06

Giai cấp giữ vai trò quan trọng trong cách mạng là : nông dân và công nhân nhưng chủ yếu vẫn là giai cấp nông dân.

Vì giai cấp nông dân,công nhân sớm tiếp xúc với cách mạng, đại diện cho phương thức sx tiến tiến, lao động tập trung có kỉ luật và là lực lượng lao động chính.Ngoài ra còn có nhữn đặc điểm riêng(bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, nên có tinh thần cm cao nhất,...).Ngoài ra nông dân là lực lượng chính cho nhiều cuộc cách mạng,ví dụ như:Xô viết Nghệ-Tĩnh,Khởi nghĩa Yên Thế,...Là thành phần chủ yếu để ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn:tự làm(đọc qua nhiều sách rồi nên tl đc thế thôi)

Bình luận (0)
Phạm Trọng Tấn
3 tháng 1 2020 lúc 20:08

Công nhân,nông dân, tư sản dân tộc,tiểu tư sản,trung tiểu địa chủ

Giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng là : công nhân

Vì giai cấp công nhân sớm tiếp xúc với cách mạng và là lực lượng lao động chính ( 😂😂 )

Bình luận (0)
lê huỳnh huệ chi
3 tháng 1 2020 lúc 20:38

*Có 5 tầng lớp giai cấp:
+ Giai cấp địa chủ phong kiến
+ Giai cấp tư sản
+ Tiểu tư sản thành thị.
+ Giai cấp nông dân
+Giai cấp công nhân(vô sản)
* Theo tôi giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo là giai cấp nông dân và công nhân. Bởi vì 2 giai cấp này chiếm số lượng đông nhất, họ là lực lượng lao động chính, và là những người " vô sản" tức là không có tài sản. Họ luôn sống trong tình cảnh khó khăn, áp bức vì thế tinh thần cách mạng họ rất cao . Họ có thể đứng lên chiến đấu bất cứ lúc nào vì họ chẳng còn gì để mất.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Hằng
13 tháng 1 2020 lúc 15:11

- Địa chủ:

+ Đại địa chủ.

+ Trung địa chủ: đại địa chủ và trung địa chủ có quyền lợi gắn với Pháp, câu kết với Pháp bóc lột nhân dân ở nông thôn.

+ Tiểu địa chủ: Ít nhiều có tinh thần cách mạng.

- Tư sản:

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với Pháp, là các đại lý, hiệu buôn, chủ buôn tay sai với Pháp.

+ Tư sản dân tộc: họ kinh doanh bằng vốn cá nhân, ít nhiều gắn với quyền lợi dân tộc, thường xuyên bị Pháp chèn ép, gây khó khăn, tuy nhiên tinh thần đấu tranh cải lương.

- Nông dân:

+ Phú nông, trung nông, bần nông, cố nông: là lực lượng đông đảo, có tinh thần tham gia cách mạng. Chiếm 90% dân số.

- Công nhân: số lượng ngày càng tăng, là lực lượng tiên phong, lãnh đạo, nắm giữ cách mạng.

- Tầng lớp tiểu tư sản: Bị chèn ép, phân biệt đối xử, có tinh thần tham gia cách mạng.

* Giai cấp đủ khả năng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân vì

- Có tinh thần cách mạng triệt để.

- Đại diện cho phương thức sản xuất mới.

- Có khả năng tiếp thu, nắm giữ hệ tư tưởng của mình: Chủ nghĩa Mác Lê nin.

- Có khả năng đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN