Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Bài 1: PTHH:  MgCO3 -to-> MgO + CO2

Theo PTHH: 84(g)_______40(g)

Theo đề: 168(kg)______m(kg)

m=mMgO(lí thuyết)= (168.40)/84=80 (tấn)

Hiệu suất của phản ứng:

H=(22/80).100=27,5%

Bình luận (0)
nhung
27 tháng 2 lúc 12:15

4.gọi kim loại là R hóa trị n

2R + Clo2 --->2RCln

mR + mCl2 = mRCln

=>mClo2 = 11,7-4,6 =7,1g

=>7,1/(35,5.2) =0,1mol

=> nR= 2nClo2/n = 0,2/n

=>MR = 46/0,2/n =23n

thỏa mãm n=1 -->MR=23 --> R là Na

=> têm kim loại là Natri

 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
2 tháng 1 lúc 21:57

mHNO3 = 400.12,6% = 50,4 gam

<=> nHNO3 = \(\dfrac{50,4}{63}\)= 0,8 mol

2HNO3  +  Ba(OH)2  -->  Ba(NO3)2  + H2O

=> nBa(OH)2 cần dùng = \(\dfrac{\text{nHNO3}}{2}\) = 0,4 mol

<=> mBa(OH)2 = 0,4.171= 68,4gam

=> mdd Ba(OH)2 34,2% cần dùng bằng : \(\dfrac{68,4.100}{34,2}\)= 200 gam

Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
26 tháng 12 2020 lúc 21:42

Bước 1: Dùng quỳ tím 

Quỳ tím chuyển đỏ => HCl 

Chuyển xanh : Ba(OH)2 , NaOH

Bước 2 : Cho Ba(OH)2 , NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4.

Phản ứng nào thu được kết tủa trắng => Ba(OH)2

Không hiện tượng là NaOH

Ba(OH)2  +   H2SO→  BaSO4   +   H2O

Bình luận (0)
LÊ HẢI YẾN
26 tháng 12 2020 lúc 21:48

lấy 1 ít làm các mẫu thử riêng biệt 

dùng quỳ tím

- dd làm quỳ tím chuyển đỏ là HCL

-dd làm quỳ tím chuyển xanh là NAOH BA(OH)2

dùng H2SO4 

- có kết tủa trắng là BA(OH)2 

BA(OH)2 + H2SO4 ->BASO4 + H2O

- ko có hiện tượng là NAOH 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
25 tháng 11 2020 lúc 20:23

Lấy mỗi chất một ít làm các mẫu thử riêng biệt

Nhỏ dung dịch phenol vào từng mẫu thử

+Mẫu thử làm dung dịch phenol chuyển màu đỏ hồng là Ca(OH)2

+Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng

Nhỏ dung dịch Ca(OH)2 vừa nhận biết vào các mẫu thử còn lại

+Mẫu thử thấy xuất hiện kết tủa trắng là Na2CO3

+Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng

PTHH Na2CO3 +Ca(OH)2 ------->CaCO3↓ +2NaOH

Nhỏ các mẫu thử còn lại vào kết tủa vừa thu được

+Mẫu thử làm kết tủa tan dần là HCl

+Mẫu thử còn lại không có hiện tượng là NaCl

PTHH 2HCl +CaCO3----->CaCl2 + CO2 +H2O

Bình luận (0)
best hóa
3 tháng 2 lúc 14:21

Ta lấy một ít đ làm mẫu thử vào ống nghiệm

cho dd phenolphalein vào mỗi ống nghiệm

Nếu dd chuyển màu đỏ. Đó là dd Ca(OH)2

Nếu quỳ không đổi màu. Đó là dd Na2CO3, NaCl, HCl

Ta cho dd Ca(OH)2 vào 3 ống nghiệm không làm dổi màu dd phenolphtalein

Nếu có kết tủa màu trắng. Đó là Na2CO3

PTHH: Ca(OH)2 + Na2CO3➝CaCO3 ↓ + 2NaOH

Nếu ko có hiện tượng gì xảy ra. Đó là dd HCl, NaCl

Cho dd Na2CO3 vào 2 dd chưa nhận biết 

Nếu dd có bọt khí sinh ra. Đó là dd HCl

PTHH: 2HCl + Na2CO3 ➝ 2NaCl + H2O + CO2

Nếu dd không có hiện tượng. Đó là dd NaCl

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
21 tháng 10 2020 lúc 22:00

PTHH: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\) (1)

\(ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O\) (2)

a) Ta có: \(n_{HCl}=0,1\cdot1,5=0,15\left(mol\right)\)

Gọi số mol của CuO là \(a\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(1\right)}=2a\)

Gọi số mol của ZnO là \(b\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(2\right)}=2b\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+2b=0,15\\80a+81b=6,05\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,025\\b=0,05\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=0,025mol\\n_{ZnO}=0,05mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CuO}=0,025\cdot80=2\left(g\right)\\m_{ZnO}=4,05\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{CuO}=\frac{2}{6,05}\cdot100\approx33,06\%\\\%m_{ZnO}\approx66,94\%\end{matrix}\right.\)

b) PTHH: \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\) (3)

\(ZnO+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\) (4)

Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(3\right)}=n_{CuO}=0,025mol\\n_{H_2SO_4\left(4\right)}=n_{ZnO}=0,05mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,075mol\) \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,075\cdot98=7,35\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{7,35}{20\%}=36,75\left(g\right)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
9 tháng 10 2020 lúc 21:43

Thí nghiệm 1

PTHH: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

Hiện tượng: Chất rắn tan dần, dd chuyển dần sang màu xanh

Thí nghiệm 2

PTHH: \(H_2SO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

Hiện tượng: Không có

Thí nghiệm 3

- Nhúng quỳ tím vào 3 lọ dd:

+) Quỳ tím không đổi màu: NaCl

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

+) Không hiện tượng: HCl

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN