Bài 14 : Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Đặng Ngọc Anh Nguyên
8 tháng 11 2020 lúc 16:36

Nhầm lớp!!!!

Bình luận (0)
Đặng Ngọc Anh Nguyên
9 tháng 11 2020 lúc 6:01

Ko phải nha !,!

đúng lớp rìu

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
14 tháng 4 2020 lúc 15:07

-Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

-Cách mạng tư sản Pháp: đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

-Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

-Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

-Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
19 tháng 12 2019 lúc 21:00

* Tham gia phong trào công nhân và thành lập chính đảng vô sản:

- Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng.

- Năm 1898, tại Min-xco, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động

- Năm 1903, Đại hội đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ Đảng.

* Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác:

- Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

- Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Chúc Trang Le thi tốt nha ^^

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN