Bài 14. Lực hướng tâm

Hoàng Tử Hà
19 tháng 1 lúc 21:35

Gọi lực nén là Q(N)

\(\Rightarrow Q\cos\alpha=P\)

Để gờ bánh ko nén lên thành \(\Rightarrow F_{ht}=Q.\sin\alpha=m.a_{ht}=\dfrac{m.v^2}{R}\)

\(\Rightarrow P\tan\alpha=\dfrac{mv^2}{R}\Rightarrow g\tan\alpha=\dfrac{v^2}{R}\)

\(\tan\alpha\approx\sin\alpha=\dfrac{10}{140}\Rightarrow v=\sqrt{R.g\tan\alpha}=20\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
Mai Trịnh
20 tháng 12 2020 lúc 21:54

Fđh=k.\(\left|\Delta l\right|\)

a)3=k.\(\left|0,02-0,25\right|\)⇒k\(\approx\)13,043

b)m.10=13,043.0,05⇒m=0,065

số nó ko đc đẹp hihi

 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
3 tháng 12 2020 lúc 18:47

Tần số quay \(f=\frac{\omega}{2\pi}=25\Rightarrow\omega=50\pi\)

Tốc độ dài \(v=\omega.r=50\pi.0,2=10\pi\left(m/s\right)\)

Gia tốc hướng tâm \(a_{ht}=\omega^2.r=\left(50\pi\right)^2.0,2=500\pi\)

Lực hướng tâm \(F_{ht}=m.a_{ht}=500\pi.m\approx1571m\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN