Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng biện pháp gì?

A. Biện pháp sinh học.

B. Biện pháp thủ công

C. Biện pháp kiểm dịch thực vật.

D. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh.

Câu 2. Mục đích của việc làm đất là:

A. Dễ bón phân

B. Tạo lớp đất mới trên bề mặt

C. Tăng chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại, diệt sâu bệnh hại, cải tạo đất

Câu 3. Bón thúc được thực hiện vào thời gian nào?

A. Sau khi cây ra hoa.

B. Sau khi gieo trồng.

C. Trước khi gieo trồng.

D. Trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây.

Câu 4. Vai trò của giống vật nuôi

D. Ít bị bệnh về đường tiêu hóa.

B. Giúp vật nuôi không bị bệnh.

A. Cho năng suất và chất lượng cao hơn.

C. Vật nuôi thích nghi với môi trường mới nhanh.

Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ nước tốt nhất?

A. Đất cát. B. Đất sét.

C. Đất thịt D. Đất cát pha.

Câu 6. Nhóm phân nào sau đây thuộc phân hóa học?

A. Phân lân, phân heo, phân urê.

B. Phân trâu, bò, bèo dâu, phân kali.

C. Cây muồng, khô dầu dừa, phân NPK.

D. Phân urê, phân NPK, phân lân.

Câu 7. Nhóm phân nào sau đây thuộc phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi. B. Phân đạm, kali.

C. Phân xanh, Urê. D.Phân xanh, phân chuồng.

Câu 8. Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại cây trồng mạnh nhất?

A. Trứng. B. Sâu non.

C. Nhộng. D. Sâu trưởng thành.

Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau sao cho phù hợp: (1 điểm)

1. Khai thác trắng là chặt (1)..................................trong một lần khai thác, cách phục hồi rừng (2)............................

2. Khai thác dần là chặt toàn bộ cây rừng trong 3 đến 4 lần khai thác thời gian kéo dài (3)........................., cách phục hồi rừng (4)...................................................

Được cập nhật 8 tháng 4 lúc 14:07 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.