Bài 12. Sự biến đổi chất - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: CTHH tạo bởi hợp chất có thành phần 77,78% Fe và 22,22% O là?
A. FeO.
B. Fe 2 O.
C. Fe 2 O 3 .
D. Fe 3 O 4 .
Câu 2: Thành phần % về khối lượng của O trong hợp chất CuSO 4 là?
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%
Câu 3: Trong các phản ứng hóa học sau đây, đâu là phản ứng phân hủy?
A. 2Cu + O 2 → 2CuO C. H 2 + Cl 2 → 2HCl
B. NaOH + HCl → NaCl + H 2 O D. 2KClO 3 → 2KCl + 3O 2
Câu 4: Hãy nêu cách tách riêng cát và muối ?
A. Lọc lấy cát.
B. Hòa tan vào nước rồi lọc.
C. Đun nóng chảy rồi tách.
D. Hòa tan vào nước rồi để lắng.
Câu 5: Ôxi có thể tác dụng với chất nào trong dãy gồm các chất sau đây?

Ba, CuO, HCl, C, SO 2 , Mg, C 2 H 4

A. Ba, C, Mg, C 2 H 4 . C. C, SO 2 , Mg, C 2 H 4 .
B. CuO, HCl, C, SO 2 . D. Ba, CuO, HCl, C.
Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải của ôxi?
A. Tan nhiều trong nước.
B. Tác dụng với nhiều kim loại, phi kim thành ôxit.
C. Tác dụng với một số hợp chất như CH 4 , C 2 H 4 .
D. Nặng hơn không khí.

Câu 7: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?
A. Thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu.
B. Nước đá tan thành nước.
C. Dây sắt tán nhỏ thành đinh.
D. Pha loãng axit axetic vào nước thành dấm ăn.
Câu 8: PTHH nào sau đây cân bằng đúng?
A. Al + HCl → AlCl 2 + H 2
B. Al + 3HCl → AlCl 3 + 3H 2
C. 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2
D. 2Al + 3HCl → AlCl 3 + 3H 2
Câu 9: Cần nhiệt phân bao nhiêu (g) kaliclorat để tạo thành 3,36 lit khí ôxi ở đktc.
A. 12,25 g C. 18,375 g
B. 122,5 g D. 183,75 g
Câu 10: Đốt cháy 6,4 g đồng trong khí ôxi dư, thu được đồng II ôxit CuO. Khối
lượng sắt từ ôxit thu được là?
A. 6,4 g C. 8 g
B. 10,2 g D. 12,6 g

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.