Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Thảo Phương
25 tháng 7 lúc 11:00

1, các dung dịch:MgCl2,HNO2,NaOH,Ba(OH)2,MgSO4,H2SO4

Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử

- Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

+Hóa xanh : NaOH, Ba(OH)2

+Hóa đỏ : HNO2, H2SO4

+Không đổi màu : MgCl2, MgSO4

- Cho dung dịch Na2SO4 vào 2 mẫu làm quỳ hóa xanh

+ Xuất hiện kết tủa : Ba(OH)2

Na2SO4 + Ba(OH)2 ⟶ 2NaOH + BaSO4

+Không hiện tượng : NaOH 

- Cho dung dịch BaCl2 vào 2 mẫu làm quỳ hóa đỏ

+ Xuất hiện kết tủa : H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

+Không hiện tượng :HNO2

- Cho dung dịch BaCl2 vào 2 mẫu làm quỳ không đổi màu 

+ Xuất hiện kết tủa : MgSO4

BaCl2 + MgSO4 → BaSO4 + MgCl2

+Không hiện tượng MgCl2

Bình luận (0)

2 - Dùng dung dịch HCl:

+ Có xuất hiện bọt khí -> Nhận biết K2CO3

PTHH: K2CO3 + 2 HCl -> 2 KCl + H2O + CO2

+ Không xuất hiện bọt khí: 2 dd còn lại

- Dùng dd BaCl2 nhận biết 2 chất còn lại:

+ Có kt trắng BaSO4 -> Nhận biết dd Na2SO4

PTHH: BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) +2 NaCl

+ Không có kt trắng -> dd NaCl

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 7 lúc 14:32

Đây là kiến thức cơ bản và cũng là kiến thức nền tảng để học Hóa. Mình nghĩ bạn nên xem lại kiến thức trong SGK rồi hãy đặt câu hỏi sẽ tốt hơn.

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
25 tháng 2 lúc 23:22

PTHH CH4+2O2---to--->CO2+2H2O

=>\(n_{CH_4}=n_{CO_2}\)

=>Σ\(n_{CO_2}=n_{hh}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

PTHH CO2 +Ca(OH)2---->CaCO3 +H2O

=>\(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,5\left(mol\right)\)

=>m=0,5.100=50(g)

Bình luận (0)

Mình nghĩ đề này có vấn đề.

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
23 tháng 12 2020 lúc 21:27

Câu 2: Dùng quỳ tím

a) 

- Quỳ tím hóa đỏ: H2SO

- Quỳ tím không đổi màu: Ba(NO3)2 và NaCl

- Đổ dd H2SO4 đã nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: Ba(NO3)2

PTHH: \(H_2SO_4+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow2HNO_3+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

b) 

- Quỳ tím hóa đỏ: HCl

- Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

- Quỳ tím không đổi màu: NaCl và K2SO4

- Đổ dd Ba(OH)2 vào 2 dd còn lại 

+) Xuất hiện kết tủa: K2SO4

PTHH: \(Ba\left(OH\right)_2+K_2SO_4\rightarrow2KOH+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

c) Dung dịch màu xanh: CuCl2

- Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

- Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4

- Đổ dd Ba(OH)2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: \(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2H_2O\)

+) Không hiện tượng: HCl

d) 

- Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4

- Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Ba(OH)2  (Nhóm 1)

- Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2SO4  (Nhóm 2)

- Đổ dd H2SO4 vào nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2

PTHH: \(H_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2H_2O\)

+) Không hiện tượng: NaOH

- Đổ dd Ba(OH)2 vào nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: Na2SO

PTHH: \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
23 tháng 12 2020 lúc 21:11

Câu 1:

a) 

- Dùng nam châm để hút sắt

- Đổ dd HCl vào 2 kim loại còn lại

+) Kim loại tan dần: Al

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: Ag

b) 

*Dung dịch màu xanh lục: CuCl2 và FeCl2  (Nhóm 1)

*Dung dịch không màu: NaCl và MgCl2  (Nhóm 2)

*Đổ dd KOH vào từng nhóm

- Đối với nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa xanh lơ: CuCl2

PTHH: \(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

+) Xuất hiện kết tủa trắng xanh: FeCl2

PTHH: \(2KOH+FeCl_2\rightarrow2KCl+Fe\left(OH\right)_2\downarrow\)

- Đối với nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: MgCl2

PTHH: \(MgCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Mg\left(OH\right)_2\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
12 tháng 11 2020 lúc 22:40

a) \(Na\rightarrow Na_2O\rightarrow NaOH\rightarrow Na_2CO_3\rightarrow Na_2SO_4\rightarrow NaCl\)

b)

\(4Na+O_2\rightarrow2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O+CO_2\)

\(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

Bình luận (0)
Online Math
26 tháng 8 2020 lúc 1:03

Làm:

\(n_{H2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: Fe+ 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2\(\uparrow\)

P/ư : 0,3 ------ 0,6---------0,3--------0,3 (mol)

\(\Rightarrow m_{Fe}=n.M=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al_{2_{ }}O_3}=m_{hh}-m_{Fe}=37,2-16,8=20,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al_2O_3}=\frac{m}{M}=0,2\left(mol\right)\)

Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2O

P/ư: 0,2----------1,2----------0,4---------0,6 (mol)

a,\(m_{hhHCl}=n.M=\left(1,2+0,6\right).36,5=65,7\left(g\right)\)

b,\(\%m_{Fe}=\frac{m_{Fe}.100}{m_{hh}}=45,1\%\)

\(\Rightarrow\)%mAl2O3 = 54,9%

c, \(m_{\text{dd}saupu}=m_{hh}+m_{\text{dd}HCl}-m_{H2}\)

\(=37,2+\frac{65,7.100}{20}-0,3.2\)

\(=365,1\left(g\right)\)

\(C_M_{FeCl2}=\frac{m.100}{m\text{dd}}=34,8\%\)

\(C_MAlCl3=36,6\%\)

Bình luận (0)
Online Math
28 tháng 8 2020 lúc 20:30

Mình làm lại mỗi ý c thôi nhahiu

Làm:

c, \(m_{\text{dd}saupu=}m_{hh}+m_{\text{dd}HCl}-m_{H2}\)

\(=37,2+\frac{65,7.100}{20}-0,3.2\)

\(=365,1\left(g\right)\)

\(C\%_{FeCl2}=\frac{m.100}{m_{\text{dd}}}=34,8\left(g\right)\)

\(C\%_{AlCl3}=36,6\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN