Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Quang Nhân
18 tháng 2 lúc 14:38

Tất cả đều là chất khí không màu 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
16 tháng 12 2020 lúc 20:18

\(Na\rightarrow Na^++e\)

\(Mg\rightarrow Mg^{2+}+2e\)

\(Al\rightarrow Al^{3+}+3e\)

\(Cl+e\rightarrow Cl^-\)

\(S+2e\rightarrow S^{2-}\)

Cấu hình:

\(Na^+:1s^22s^22p^6\) giống cấu hình của \(Ne\)

\(Mg^{2+}:1s^22s^22p^6\) giống cấu hình của \(Ne\)

\(Al^{3+}:1s^22s^22p^6\) giống cấu hình của \(Ne\)

\(Cl^-:1s^22s^22p^63s^23p^6\) giống cấu hình của \(Ar\)

\(S^{2-}:1s^22s^22p^63s^23p^6\) giống cấu hình của \(Ar\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN