Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Maximilian
29 tháng 12 2020 lúc 14:29

Sản phẩm của quang hợp (C6H12O6 và O2) là nguyên liệu của hô hấp và chất ôxi hóa trong hô hấp.

Ngược lại, sản phẩm của hô hấp là CO2 và H2O lại là chất xuất phát để tổng hợp nên C6H12O6 và giải phóng ra ôxi trong quang hợp.

→ Quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại

Bình luận (0)
Mai Hiền
27 tháng 12 2020 lúc 17:15

Hô hấp kị khí vưa có lợi, vừa có hại 

+ Có hại: Tạo ra ít ATP hơn so với hô hấp hiếu khí

+ Có lợi: Trong điều kiện vắng mặt oxi cho phép tổng hợp ATP nhờ vân chuyển electron và phosphoryl hóa oxy hóa

Bình luận (0)
Sunflower
21 tháng 12 2020 lúc 14:14

undefined

Bình luận (0)
Mai Hiền
21 tháng 12 2020 lúc 14:28

Câu 4: 

Khi ngô, thóc thu hoạch xong không phơi khô thì có hiện tượng hô hấp xảy ra

Quá trình hô hấp tạo ra CO2, H2O, năng lượng

 
Bình luận (1)
Mai Hiền
24 tháng 11 2020 lúc 15:19

C3 có hô hấp sáng vì nó không có enzim photpho enol piruvat cacboxylaza (PEP), mà enzim này có khả năng cố định CO2 ở nồng độ thấp

Bình luận (0)
Mai Hiền
5 tháng 11 2020 lúc 9:20

- Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang

- Chuyển hóa nội bào: Tế bào thu nhận oxi để dùng cho hoạt động sống của tế bào, các chất khí không cần thiết của tế bào thải ra môi trường trong để đưa tới hệ hô hấp.

+ Trao đổi khí tạo điều kiện cho quá trình chuyển hóa nội bào. Không có sự trao đổi khí thì cũng không có quá trình chuyển hóa nội bào

+ Ngược lại: quá trình chuyển hóa nội bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.

Sự trao đổi khí và chuyển hóa nội bào có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.

Bình luận (0)
Trương Thị Ánh Tuyết
17 tháng 11 2019 lúc 12:14

1. Định nghĩa:

- Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành CO2 và nước, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.

2. Phương trình tổng quát:

C6H12O6 + 6O2 à 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

- Năng lượng được thải ra ở dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.

- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để:vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN