Bài 11. Phân bón hóa học

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
7 tháng 12 2020 lúc 21:54

- Photphat tự nhiên là muối có gốc PO43-

- Supephotphat có thành phần chính là Ca(H2PO4)2

- Cây trồng hấp thụ phân lân dưới dạng ion PO43-

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
10 tháng 11 2020 lúc 22:37

PTHH: \(2NaOH+MgSO_4\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+Na_2SO_4\)

\(Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}MgO+H_2O\)

Ta có: \(n_{NaOH}=0,2\cdot3=0,6\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,3mol=n_{MgO}\)

\(\Rightarrow m_{MgO}=0,3\cdot40=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
18 tháng 1 2020 lúc 22:32
https://i.imgur.com/vhX7yx6.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN