Bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, các định luật tuần hoàn

Bùi Thế Nghị
10 tháng 1 lúc 22:30

Vì B tác dụng với HCl thu được 1,68 lít khí => Trong B còn kim loại đơn chất chưa phản ứng với oxi và khí thu được là H2 , nH2 = 1,68:22,4 =0,075 mol

A  +  O2  → B (gồm oxit và kim loại)

Bảo toàn KL => mO2 = 14,5 - 9,7 = 4,8 gam <=> nO2 = 4,8:32 = 0,15mol

=> nO-2 trong oxit = 0,15.2 = 0,3 mol

Khi cho B tác dụng với HCl thì bản chất là H+ của HCl sẽ phản ứng với

O-2 của oxit kim loại và phản ứng kim loại đơn chất.

2H+ + O-2oxit → H2O

2H+  +  Kim loại →  muối + H2

=> nH+ = nHCl = 2nO-2 + 2nH2 = 0,3.2 + 0,075.2 =0,75 mol = nHCl

=> V HCl = 0,75:0,5= 1,5 lít

Bình luận (3)
Bùi Thế Nghị
25 tháng 12 2020 lúc 15:15

a)

M + 2HCl → MCl2  +  H2

nH2 = \(\dfrac{3,584}{22,4}=\)0,16 mol => nM = 0,16 mol

<=> MM = \(\dfrac{3,84}{0,16}\)= 24 (g/mol) => M là magie (Mg).

b) 8Mg + 20HNO3  → 8Mg(NO3) + 2NO + N2 + 10H2O

Từ tỉ lệ phương trình , gọi số mol N2 là x => nNO = 2x mol

=> V(NO + N2) =3x.22,4 =1,344

<=> x =0,02 

=> VN2 = 0,02.22,4 =0,448 lít , VNO= 0,04.22,4 = 0,896 lít

Bình luận (0)
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
18 tháng 11 2020 lúc 17:48

a) Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: 7

Hóa trị với hidro: 1

b) Công thức của oxit cao nhất: Cl2O7

Công thức hợp châ

Bình luận (0)
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
18 tháng 11 2020 lúc 17:51

a) Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: 7

Hóa trị với hidro: 1

b) Công thức oxit cao nhất: Cl2O7

Công thức hợp chất với hidro: HCl

Công thức hidroxit: HClO4

Bình luận (0)
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
18 tháng 11 2020 lúc 17:58

Sai đề bạn ơi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN