Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

hhy.
25 tháng 1 lúc 17:40

\(F_{hd}=\dfrac{Gm_1m_2}{r^2}=1,334.10^{-7}\)

\(F_{hd}'=\dfrac{Gm_1m_2}{r'^2}=\dfrac{Gm_1m_2}{\left(r-5\right)^2}=5,336.10^{-7}\)

\(\Rightarrow\dfrac{F_{hd}}{F_{hd}'}=\dfrac{\left(r-5\right)^2}{r^2}=\dfrac{1334}{5336}\Rightarrow r=...\left(m\right)\)

\(\Rightarrow m_1m_2=\dfrac{5,336.10^{-7}.\left(r-5\right)^2}{G}=...\)

\(\left\{{}\begin{matrix}m_1m_2=...\\m_1+m_2=900\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_1=...\left(kg\right)\\m_2=...\left(kg\right)\end{matrix}\right.\)

Hằng số G có trong SGK, bạn tự tìm

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
12 tháng 1 lúc 20:36

Trọng lượng ảnh hưởng bởi khối lượng, khối lượng liên quan đến trọng lực nên khi trọng lực tăng thì trọng lượng có tăng theo

Bình luận (0)
hhy.
11 tháng 1 lúc 17:43

Lần sau tách câu hỏi ra cho dễ nhìn nhé

a/ Tìm M=?m

\(F_{hd1}=\dfrac{Gm_1m'}{r^2};F_{hd2}=\dfrac{Gm_2m'}{r^2};F_{hd3}=\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\)

\(\sum\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_{hd1}}+\overrightarrow{F_{hd2}}+\overrightarrow{F_{hd3}}\)

\(\sum\overrightarrow{F}=\overrightarrow{0}\Rightarrow\overrightarrow{F_{hd1}}+\overrightarrow{F_{hd3}}=-\overrightarrow{F_{hd2}}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{F_{hd13}}\uparrow\downarrow\overrightarrow{F_{hd2}}\left(t/m\right)\\F_{hd13}=F_{hd2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow F_{hd13}=F_{hd2}\Leftrightarrow\sqrt{F_{hd1}^2+F_{hd3}^2+2F_{hd1}.F_{hd3}.\cos\left(\widehat{F_{hd1};F_{hd3}}\right)}=F_{hd2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{F_{hd1}^2+F_{hd3}^2+2F_{hd1}.F_{hd3}.\cos120^0}=F_{hd2}\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{Gm_1m'}{r^2}\right)^2+\left(\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\right)^2-\left(\dfrac{Gm_1m'}{r^2}\right).\left(\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\right)=\left(\dfrac{Gm_2m'}{r^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow m_1^2+m_3^2-m_1m_3=m_2^2\Leftrightarrow M^2+m^2-M.m=m^2\)

\(\Leftrightarrow M\left(M-m\right)=0\Leftrightarrow M=m\)

Bình luận (1)
hhy.
11 tháng 1 lúc 17:46

b/ Câu này là có sử dụng dữ kiện là M=m của câu a ko bạn? 

 

Bình luận (1)
hhy.
10 tháng 1 lúc 22:22

Tính h?

\(g=\dfrac{GM}{R^2}=9,8\)

\(g'=\dfrac{GM}{\left(R+h\right)^2}=9,78\)

\(\Rightarrow\dfrac{9,8R^2}{\left(R+h\right)^2}=9,78\Leftrightarrow\dfrac{9,8.64.10^5}{\left(64.10^5+h\right)^2}=9,78\Rightarrow=h=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
hhy.
8 tháng 1 lúc 21:21

\(\overrightarrow{F_D}+\overrightarrow{F_A}+\overrightarrow{F_B}=\overrightarrow{0}\Leftrightarrow F_D^2=F_A^2+F_B^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{G.m'.m\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\left(\dfrac{G.m.m'}{AB^2}\right)^2+\left(\dfrac{G.m'.m}{AC^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\dfrac{1}{AB^4}+\dfrac{1}{AC^4}\Leftrightarrow\dfrac{2}{AD^2}=\dfrac{1}{a^4}+\dfrac{1}{a^4}=\dfrac{2}{a^4}\)

\(\Rightarrow AD=a^2\)

Bình luận (0)
hhy.
8 tháng 1 lúc 21:21

\(\overrightarrow{F_D}+\overrightarrow{F_A}+\overrightarrow{F_B}=\overrightarrow{0}\Leftrightarrow F_D^2=F_A^2+F_B^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{G.m'.m\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\left(\dfrac{G.m.m'}{AB^2}\right)^2+\left(\dfrac{G.m'.m}{AC^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\dfrac{1}{AB^4}+\dfrac{1}{AC^4}\Leftrightarrow\dfrac{2}{AD^2}=\dfrac{1}{a^4}+\dfrac{1}{a^4}=\dfrac{2}{a^4}\)

\(\Rightarrow AD=a^2\)

Bình luận (0)
hhy.
8 tháng 1 lúc 13:36

\(F_{hd}=G.\dfrac{m_1m_2}{r^2}=6,67.10^{-11}.\dfrac{\left(3.10^5\right)^2}{50^2}=...\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 11:42

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng là:

\(F_{hd}=G\dfrac{m_1m_2}{R^2}=6,67.10^{-11}.\dfrac{7,4.10^{22}.6.10^{24}}{384000000^2}=2.10^{20}\) (N)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
28 tháng 12 2020 lúc 18:34

Có : \(g=\dfrac{GM}{R^2}=9,8=\dfrac{GM}{6400000^2}\)

\(\Rightarrow GM=6400000^2.9,8\) .

Lại có : \(g=\dfrac{GM}{\left(R+h\right)^2}=4,5=\dfrac{6400000^2.9,8}{\left(6400000+h\right)^2}\)

\(\Rightarrow h=3044669,278\left(m\right)\approx3045\left(km\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN