Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

ssu

Câu 1: Mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là

A. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B. thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

D. phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?

A. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

Câu 3: Để thực hiện mục tiêu của chính sách dân số chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 4: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta hiện nay là

A. làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

B. thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

D. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 5: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

B. làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

C. nâng cao sự hiểu biết của người dân.

D. nhà nước đầu tư đúng mức.

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

B. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

C. Giảm tỉ lệ người thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

D. Nâng cao chất lượng dân số.

Câu 7: Để thực hiện mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

C. Làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

D. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

Câu 9: Ý nghĩa cơ bản của việc thúc đẩy sản xuất và dịch vụ là gì?

A. Làm giàu cho cá nhân.

B. Nâng cao ý thức, trình độ của người dân.

C. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

D. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Câu 10: Nội dung nào phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

A. Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.

B. Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

C. Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

Sách Giáo Khoa
28 tháng 11 2019 lúc 19:56

*Về mục tiêu:

- Giảm tốc độ gia tăng dân số.

- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí.

- Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

*Về phương hướng:

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục.

- Nâng cao hiểu biết của người dân.

- Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN