Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

a)Theo em việc làm của anh K đã vi phạm vào chính sách tăng dân số và sinh con theo ý muốn

b)Em sẽ khuyên nhủ anh K suy nghĩ thật kĩ, có thể nói với tổ trưởng tổ dân phố để giải quyết vấn đề này theo hướng tốt đẹp

Bình luận (0)
Thinh phạm
9 tháng 3 lúc 20:04

Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Ta có thể hiểu câu này theo hai nghĩa đen và bóng. Nếu hiểu nghĩa đen thì đó là một quy luât tự nhiên, khi trời sinh voi thì tất nhiên phải sinh ra cỏ để nuôi sống loài voi. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa bóng thì câu này có nghĩa là bố mẹ sinh con ra thì con ắt sẽ tìm được cách mưu sinh không cần bố mẹ nuôi dưỡng.

Đây là quan niệm sai trái, em không đồng tình vì nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái.

Đông con hơn nhiều của

Ta hiểu câu này như sau: Về nghĩa đen câu này muốn nói con cái là thứ quý giá nhất và không một thứ của quý nào có thể sánh bằng. Nghĩa bóng câu nói này là sinh nhiều con cái sau này còn có người chăm sóc khi về già còn hơn là có của nhưng không có người chăm sóc.

Em không đồng tình với quan điểm này bởi nó thể hiện sự ích kỉ của bố mẹ. Bố mẹ muốn sau này có người chăm sóc khi về già nhưng bố mẹ không nghĩ đến quá trình chăm con như thế nào để lớn đến khi phụng dưỡng cha mẹ. Đó là quá trình vất vả, nhà ít con đã vất vả, nhà nhiều con càng vất vả hơn. Do đó, các con chắc chắn sẽ thiếu thốn đủ thứ và thậm chí không được đi học.

Trọng nam khinh nữ

Ta hiểu câu này là quý trọng con trai, ghét bỏ con gái và chỉ nên sinh con trai, không sinh con gái.

Đây là quan niệm cổ hủ, em không đồng tình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, con gái hoàn toàn có thể làm được những việc mà con trai làm. Vai trò của người phụ nữ ngày càng lên cao. Do đó, không nên có sự trọng nam khinh nữ ở đây. Phải có sự công bằng, bình đẳng, con nào cũng phải mang nặng 9 tháng 10 ngày, cũng là máu mủ của mình.

Bình luận (0)
Phong Thần
9 tháng 3 lúc 20:04

Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Ta có thể hiểu câu này theo hai nghĩa đen và bóng. Nếu hiểu nghĩa đen thì đó là một quy luât tự nhiên, khi trời sinh voi thì tất nhiên phải sinh ra cỏ để nuôi sống loài voi. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa bóng thì câu này có nghĩa là bố mẹ sinh con ra thì con ắt sẽ tìm được cách mưu sinh không cần bố mẹ nuôi dưỡng.

Đây là quan niệm sai trái, em không đồng tình vì nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái.

Đông con hơn nhiều của

Ta hiểu câu này như sau: Về nghĩa đen câu này muốn nói con cái là thứ quý giá nhất và không một thứ của quý nào có thể sánh bằng. Nghĩa bóng câu nói này là sinh nhiều con cái sau này còn có người chăm sóc khi về già còn hơn là có của nhưng không có người chăm sóc.

Em không đồng tình với quan điểm này bởi nó thể hiện sự ích kỉ của bố mẹ. Bố mẹ muốn sau này có người chăm sóc khi về già nhưng bố mẹ không nghĩ đến quá trình chăm con như thế nào để lớn đến khi phụng dưỡng cha mẹ. Đó là quá trình vất vả, nhà ít con đã vất vả, nhà nhiều con càng vất vả hơn. Do đó, các con chắc chắn sẽ thiếu thốn đủ thứ và thậm chí không được đi học.

Trọng nam khinh nữ

Ta hiểu câu này là quý trọng con trai, ghét bỏ con gái và chỉ nên sinh con trai, không sinh con gái.

Đây là quan niệm cổ hủ, em không đồng tình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, con gái hoàn toàn có thể làm được những việc mà con trai làm. Vai trò của người phụ nữ ngày càng lên cao. Do đó, không nên có sự trọng nam khinh nữ ở đây. Phải có sự công bằng, bình đẳng, con nào cũng phải mang nặng 9 tháng 10 ngày, cũng là máu mủ của mình.

Bình luận (0)

Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Ta có thể hiểu câu này theo hai nghĩa đen và bóng. Nếu hiểu nghĩa đen thì đó là một quy luât tự nhiên, khi trời sinh voi thì tất nhiên phải sinh ra cỏ để nuôi sống loài voi. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa bóng thì câu này có nghĩa là bố mẹ sinh con ra thì con ắt sẽ tìm được cách mưu sinh không cần bố mẹ nuôi dưỡng.

Đây là quan niệm sai trái, em không đồng tình vì nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái.

Đông con hơn nhiều của

Ta hiểu câu này như sau: Về nghĩa đen câu này muốn nói con cái là thứ quý giá nhất và không một thứ của quý nào có thể sánh bằng. Nghĩa bóng câu nói này là sinh nhiều con cái sau này còn có người chăm sóc khi về già còn hơn là có của nhưng không có người chăm sóc.

Em không đồng tình với quan điểm này bởi nó thể hiện sự ích kỉ của bố mẹ. Bố mẹ muốn sau này có người chăm sóc khi về già nhưng bố mẹ không nghĩ đến quá trình chăm con như thế nào để lớn đến khi phụng dưỡng cha mẹ. Đó là quá trình vất vả, nhà ít con đã vất vả, nhà nhiều con càng vất vả hơn. Do đó, các con chắc chắn sẽ thiếu thốn đủ thứ và thậm chí không được đi học.

Trọng nam khinh nữ

Ta hiểu câu này là quý trọng con trai, ghét bỏ con gái và chỉ nên sinh con trai, không sinh con gái.

Đây là quan niệm cổ hủ, em không đồng tình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, con gái hoàn toàn có thể làm được những việc mà con trai làm. Vai trò của người phụ nữ ngày càng lên cao. Do đó, không nên có sự trọng nam khinh nữ ở đây. Phải có sự công bằng, bình đẳng, con nào cũng phải mang nặng 9 tháng 10 ngày, cũng là máu mủ của mình. 

Nếu hay tick đi ạ

Bình luận (0)
ssu

Câu 1: Mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là

A. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B. thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

D. phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?

A. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

Câu 3: Để thực hiện mục tiêu của chính sách dân số chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 4: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta hiện nay là

A. làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

B. thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

C. khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

D. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 5: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

B. làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

C. nâng cao sự hiểu biết của người dân.

D. nhà nước đầu tư đúng mức.

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

B. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

C. Giảm tỉ lệ người thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

D. Nâng cao chất lượng dân số.

Câu 7: Để thực hiện mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

C. Làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền giáo dục.

D. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

Câu 9: Ý nghĩa cơ bản của việc thúc đẩy sản xuất và dịch vụ là gì?

A. Làm giàu cho cá nhân.

B. Nâng cao ý thức, trình độ của người dân.

C. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

D. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Câu 10: Nội dung nào phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

A. Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.

B. Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

C. Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN