Bài 11: Bài luyện tập 2

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
13 giờ trước (22:12)

FeO, Al2O3 và Na2O

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
13 giờ trước (22:12)

Fe(II): FeO

Al(III): Al2O3

Na(I): Nâ2O

Bình luận (0)
hnamyuh
17 tháng 7 lúc 23:19

Phân tử : $XO_3$

Ta có : $\%X = \dfrac{X}{X + 16.3}.100\% = 40\%$

$\Rightarrow X = 32(S)$

PTK = 32 + 16.3 = 80

X là lưu huỳnh, kí hiệu : S

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
17 tháng 7 lúc 13:11

Công Thức viết đúng : HCl ; N2O5 ; Na2SO4 ; AlPO4

Công thức viết sai 

N ⇒ N2

P2 ⇒ P

Cu2 ⇒ Cu

NaCl2 ⇒ NaCl

AlCl2 ⇒ AlCl3

Ca2O2 ⇒ CaO

NH2 ⇒ NH3

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (4)
Miessi Xám
17 tháng 7 lúc 13:08

hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố oxi , trong đó nguyên tố R chiếm 43,7% về khối lượng . biết nguyên tố R có hóa trị V . tính công thức hóa học của hợp chất trên

 

Bình luận (1)
Quang Nhân
27 tháng 5 lúc 8:20

Bài 7 : 

\(n_{KClO_3}=\dfrac{24.5}{122.5}=0.2\left(mol\right)\)

\(2KClO_3\underrightarrow{^{t^0}}2KCl+3O_2\)

\(0.2...............0.2......0.3\)

\(m_{KCl}=0.2\cdot74.5=14.9\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 5 lúc 8:21

8. D

9. C

Bình luận (0)
Quang Nhân
26 tháng 5 lúc 22:29

Al2O3 + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2O

3KOH + H3PO4 => K3PO4 + 3H2O

Bình luận (0)
Khánh Đan
11 tháng 5 lúc 8:25

K2S _ muối _ kali sunfua

H2S _ axit _ hiđro sunfua

Cu(OH)2 - bazơ _ đồng(II) hiđroxit

SO3 _ oxit _ lưu huỳnh trioxit

CuO _ oxit _ đồng (II) oxit

H3PO4 _ axit _ axit photphoric

NaHCO3 _ muối _ natri hiđrocacbonat

CaSO4 _ muối_ canxi sunfat

KOH _ bazơ _ kali hiđroxit

Fe(OH)3 _ bazơ _ sắt (III) hiđroxit.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Vũ Mạnh Hùng
27 tháng 2 lúc 13:01

chết, câu này thuộc môn anh nhé, đăng nhầm, đg phân vân đây là câu ddkl1 hay l2

Bình luận (2)
^JKIES Nguyễn^
27 tháng 2 lúc 13:02

If I (be)___were____ you, I (look)___would look___ for a new place to live

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 2 lúc 13:02

If I (be)_were___ you, I (look)__would_____ for a new place to live

 
Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 2 lúc 16:21

Vì: %mCH4 = 80%

\(\Rightarrow m_{CH_4}=25.80\%=20\left(g\right)\Rightarrow n_{CH_4}=\dfrac{20}{16}=1,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2}=5\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{5}{2}=2,5\left(mol\right)\)

PT: \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

Theo PT: \(\Sigma n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{H_2}+2n_{CH_4}=3,75\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=3,75.22,4=84\left(l\right)\)

Mà: %VO2 = 20%

\(\Rightarrow V_{kk}=\dfrac{84}{20\%}=420\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 2 lúc 18:34

1. A

2.A

3.D

4.D

5.C

6.B

7.C

8.A

9.B

10.A

11. Oxit bazo : Fe2O3, CuO , CaO 

Những chất còn lại là oxit axit 

12. 

CTHH sai : 

NaO => Na2O , Ca2O => CaO 

Bình luận (1)
Lê Minh Ngọc
20 tháng 2 lúc 17:38

1A

2A

3C

4D

5C

 

Bình luận (1)
Lê Minh Ngọc
20 tháng 2 lúc 17:50

6B 

7D

8B

Bình luận (4)
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 2 lúc 15:40

b, \(n_{Zn}=\dfrac{m}{M}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{m}{M}=0,1\left(mol\right)\)

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

- Theo phương pháp 3 dòng ta được :

=> Sau phản ứng hết là HCl , Zn còn dư ( dư 0,05 mol )

a, Theo PTHH : \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=1,12\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Absolute
9 tháng 2 lúc 15:46

\(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1\left(mol\right)\)

                  \(Zn+2HCl\xrightarrow[]{}ZnCl_2+H_2\)

Trước p/ư: 0,1      0,1                                 (mol)

Phản ứng :0,05     0,1                                 (mol)

Sau p/ư    :0,05       0                       0,05    (mol)

a)\(V_{H_2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

b)Zn dư sau phản ứng

\(m_{Zn\left(dư\right)}=0,05.65=3,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Trần Mạnh
9 tháng 2 lúc 15:47

Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{6.5}{65}=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{3.65}{36.5}=0.1\left(mol\right)\)

PTHH: 

\(Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2\)

=> \(\dfrac{n_{Zn\left(bra\right)}}{n_{Zn\left(ptrinh\right)}}=\dfrac{0.1}{1}=0.1\)

\(\dfrac{n_{HCl\left(bra\right)}}{n_{HCl\left(ptrinh\right)}}=0.05\)

=> HCL p.ư hết

PTHH:

\(Zn+2HCL->ZnCl_2+H_2\)

          2                                1

         0.1                              x

=> \(x=\dfrac{0.1\cdot1}{2}=0.05=n_{H_2}\)   

=>\(V_{H_2}=0.05\cdot22.4=1.12\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN