Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Shiroemon
Shiroemon 4 tháng 12 2020 lúc 21:32

1 tấn H3PO4 50% => 0,5 tấn H3PO4

n H3PO4 = 0,5.1 000 000/98 = 5102,041 mol

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C ------> 3CaSiO3 + 2P + 5CO

3499,34225_______________90%__________6298,816

4P + 5O2 ---to---> 2P2O5

6298,816_____90%___2834,467

P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

2834,467____90%____5102,041

m Ca3(PO4)2 = 3499,34225.310=1084796,097(g) ≃1,1 tấn

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 7 tháng 10 2020 lúc 17:57

PTHH: \(Cu+4HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

______0,15------------------------------------->0,3______________(mol)

=> \(V_{NO_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN