Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Fɑɭυ
Fɑɭυ 31 tháng 10 2018 lúc 19:11

→ Là một phi kim khá hoạt động. Lưu huỳnh vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa.

Bình luận (0)
giang nguyen
giang nguyen 29 tháng 6 2018 lúc 7:22

Nguyên tử khối của S là 32

=> p + n = 32 (1)

Mà số hạt mang điên gấp đôi số hạt không mang điện

=> p + e=2n

=>2p-2n=0 (2)

Giải 1 và 2 ta đượcp=e=n=16

Bình luận (1)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 17 tháng 4 2017 lúc 20:34

a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Trung Kiên 16 tháng 10 2018 lúc 14:32

Z=9 thì lm thế nào ạ

Bình luận (1)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 27 tháng 10 2018 lúc 15:52

Cấu hình electron, Mg (Z=12): \(1s^22s^22p^63s^2\)

Ta thấy: Mg thuộc ô thứ 12, thược chu kì 3 và nhóm IIA

a)

-Mg có tính kim loại vì có 2 electron lớp ngoài cùng.

-Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: MgO

-Công thức oxit cao nhất: MgO, hidroxit tương ứng: Mg(OH)2.

Vì vậy Mg thể hiện tính chất của một bazo trung bình.

b) Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2.

Al: 1s22s22p63s23p1.

- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Bình luận (1)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 21:31

D đúng.

Bình luận (0)
Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 5 tháng 11 2017 lúc 20:12

1.

2R + 2H2O -> 2ROH + H2 (1)

nH2=0,24(mol)

Theo PTHH 1 ta có:

nROH=nR=2nH2=0,48(mol)

MR=\(\dfrac{3,33}{0,48}\approx7\)

=>R là liti,KHH là Li

LiOH + HCl -> LiCl + H2O (2)

Theo PTHH 2 ta có:

nHCl=nLiOH=0,48(mol)

CM dd HCl=\(\dfrac{0,48}{0,2}=2,4M\)

Bình luận (0)
Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 5 tháng 11 2017 lúc 20:15

2.

R + 2H2O -> R(OH)2 + H2

nH2=0,015(mol)

Theo PTHH ta có:

nR=nR(OH)2=nH2=0,015(mol)

MR=\(\dfrac{0,6}{0,015}=40\)

=>R là canxi,KHHH là Ca

mCa(OH)2=74.0,015=1,11(g)

Bình luận (0)
Linh Linh
Linh Linh 1 tháng 11 2017 lúc 21:14

ta có hpt

\(\left\{{}\begin{matrix}Zy+Zx=25\\Zy-Zx=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Zy=13\\Zx=12\end{matrix}\right.\)

⇒ X là Mg ; Y là Al

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 29 tháng 10 2017 lúc 22:57

Cô nghĩ đề bị thiếu dữ kiện. Trong đề phải ghi rõ là muối đem đi pứ là muối Cacbonat.

Cô sẽ giải với TH 2 muối đó là muối cacbonat.

Giải

Gọi R là kim loại trung bình của 2 kim loại đã cho. Công thức muối cacbonat là RCO3.

PTHH: RCO3 + 2HCl -> RCl2 + CO2 + H2O

Mol:........0,15.................................0,15

=> MRCO3 = 14,2/0,15 \(\approx\) 94,66 => MR = 94,66-60=34,66

=> 2 kim loại là Mg và Ca.

=> công thức 2 muối là MgCO3 và CaCO3.

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 24 tháng 10 2017 lúc 8:06

2X+2H2O\(\rightarrow\)2XOH+H2

XOH+HCl\(\rightarrow\)XCl+H2O

\(n_{HCl}=\dfrac{50.3,65}{36,5.100}=0,05mol\)

\(n_X=n_{XOH}=n_{HCl}=0,05mol\)

X=\(\dfrac{1,15}{0,05}=23\left(Na\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều 23 tháng 10 2017 lúc 22:31

Gọi X là kim loại, n là hóa trị

Ta có: \(X\left(\dfrac{0,04}{n}\right)\rightarrow\dfrac{n}{2}H_2\left(0,02\right)\)

\(\Rightarrow2,74=\dfrac{0,04}{n}.X\)

Với n = 1;2;... ta có n = 3 -> X = 137 (Ba)

Bình luận (0)
ngô tuấn anh
ngô tuấn anh 23 tháng 10 2017 lúc 22:20

help me

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN