Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

B.Thị Anh Thơ
29 tháng 10 2019 lúc 20:59

20.\(\text{n H2 = 0,03 mol}\)

\(\text{M + 2HCl = MCl2 + H2}\)

\(\text{n M = n H2 = 0,03 mol}\)

--> M = 40g/mol

--> Canxi

--> Z (Ca) = 20

\(\text{1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
29 tháng 10 2019 lúc 19:58

1. Hợp chất với H là RH2 nên hợp chất oxit cao nhất là R2O6 hay RO3

Ta có :

\(\frac{16.3}{16.3+R}.100\%=36\)

\(\Rightarrow R=32\left(S\right)\)

=>R là lưu huỳnh

\(\text{SH2 %mS=32/34=94.12%}\)

2. Hóa trị trong hợp chất với H là x

-> Hóa trị trong oxit cao nhất là 8-x

\(\text{x=8-x --->x=4}\)

CT oxit cao nhất RO2

Ta có : \(\frac{32}{32+R}.100\%=53,3\%\)

\(\Rightarrow R=28\left(Si\right)\)

Hợp chất với H: \(\text{SiH4 %mSi=28/(28+4)=87.5%}\)

Bình luận (0)
Dương Chung
17 tháng 10 2019 lúc 22:07

P: 1s22s22p63s23p3 chu kì 3 nhóm VA

F: 1s22s22p5 chu kì 2 nhóm VIIA

xét trong chu kì 3 so sánh tính phi kim của P với Cl ta có: P< Cl (1)

xét trong nhóm VIIA so sánh tính phi kim của Cl với F ta có: Cl< F (2)

từ (1) và (2)\(\Rightarrow\) so sánh tính phi kim của P với F: P< F

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
5 tháng 10 2019 lúc 12:33

Gọi KL là A

PTHH: xA+2xHCl--->2AClx +xH2

Ta có

n\(_{H2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(A=n_{H2}=0,02\left(mol\right)\)

m\(_A=\frac{0,48}{0,02}=24\)

=>A là Mg

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 10 2019 lúc 12:38

Gọi KL là A

PTHH : xA+ 2xHCl---> 2AClx+xH2

nH2 = 0,02 (mol)

=> nA = 0,02 (mol) => mA = 24(g)

Bình luận (0)
diuhuyn
Đại tá -
5 tháng 10 2019 lúc 10:24

Tham khảo:

undefined

Bình luận (0)
Nguyen
3 tháng 8 2019 lúc 15:55

Có: nS=0,02(mol)

.....Có: 3p=32(đvC)

=>Trong 0,64 g lưu huỳnh có:\(p=\frac{6,022.10^{23}.0,02}{3}\approx4,0147.10^{21}\)(hạt)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Kiên
18 tháng 7 2019 lúc 18:38

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
16 tháng 7 2019 lúc 9:49

Ta có: \(M_R=M_{O_2}\)

\(\Leftrightarrow M_R=2\times16=32\left(g\right)\)

Vậy R là lưu huỳnh S

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
16 tháng 7 2019 lúc 10:50

Ta có :

MR=MO2

<=> R = 32

Vậy : R là Lưu huỳnh (S)

Bình luận (0)
do thai
10 tháng 11 2018 lúc 21:45

Giả sử khi cho CO2 td với NaOH thì thu được Na2CO3:a mol và NaHCO3 : b mol Ta có hệ: 2a + b = nNaOH = 0,25 106a + 84b = 14,8 Suy ra a = 0,1; b= 0, 05 mol => nCO2 = a+ b = 0,15 mol => V1 = 0,15.22,4 nRCO3 = 0,15 mol Vậy M(RCO3) = Mtb R + 60 = 14,2/ 0,15 => Mtb R = 34,6 => MA < Mtb R < MB Vậy 2 KL A,B là Mg và Ca

Bình luận (0)
Fɑɭυ
31 tháng 10 2018 lúc 19:15

Cho các nguyên tố Mg(z=12) Na( z=11) Cl(z=17) N(z=7) cho biết các nguyên tố này thuộc kim loại hay phi kim hay khí hiếm?

+ Phi kim: \(Cl;N\)

+ Kim loại: \(Mg;Na\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN