Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Tran Tuan
3 tháng 11 2020 lúc 21:27

R là nguyên tố ở chu kỳ 3 và nhóm VIA =>R là Lưu huỳnh(S)

a)Cấu hình Electron: 1s22s22p63s23p

Có Z=16

b) Oxit cao nhất: SO3

Hợp chất với Hiđro: H2S

Bình luận (0)
Tran Tuan
4 tháng 11 2020 lúc 19:56

Hiđroxit: H2SO4 hoặc H2SO3 nhá

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 9 2020 lúc 15:58

Phần đề bài phải là d = 1,4 g/ml bạn nhé!

a, PT: \(KOH+HNO_3\rightarrow KNO_3+H_2O\)

Ta có: \(m_{ddHNO_3}=15.1,4=21\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{HNO_3}=\frac{21.60\%}{100\%}=12,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{HNO_3}=\frac{12,6}{63}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{KOH}=n_{HNO_3}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{HNO_3}}=\frac{0,2}{0,1}=2M\)

b, PT: \(2KOH+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+H_2O\)

Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=\frac{1}{2}n_{KOH}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{9,8.100\%}{49\%}=20\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
10 tháng 11 2019 lúc 22:10

Làm rồi ngại làm lại

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 11 2019 lúc 23:41

a) Gọi hóa trị của M là n

\(\text{2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑}\)

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

\(\text{nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết}\)

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

\(\text{→ n = 3; M M = 27}\)

\(\text{→ M là nhôm}\)

\(\text{b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol}\)

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

\(\text{HCl + NaOH → NaCl + H2O}\)

kimoanh82581

Đáp án:

a) M là nhôm

b) CM (NaAlO2) = 0,048 (M)

CM (AlCl3) = 0,095 (M)

CM (NaCl) = 0,476 (M)

Giải thích các bước giải:

a) Gọi hóa trị của M là n

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

→ n = 3; M M = 27

→ M là nhôm

b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

kimoanh82581

Đáp án:

a) M là nhôm

b) CM (NaAlO2) = 0,048 (M)

CM (AlCl3) = 0,095 (M)

CM (NaCl) = 0,476 (M)

Giải thích các bước giải:

a) Gọi hóa trị của M là n

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

→ n = 3; M M = 27

→ M là nhôm

b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

\(\text{HCl + NaOH → NaCl + H2O}\)

0,05 → 0,05 → 0,05

\(\text{AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl}\)

0,15 → 0,45 → 0,15 → 0,45

nNaOH còn = 0,55 - 0,45 - 0,05 = 0,05 mol

\(\text{Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O}\)

0,05 ← 0,05 → 0,05

Sau phản ứng dung dịch gồm:

\(\text{ NaAlO2 (0,05 mol);}\)

\(\text{AlCl3 (0,15 - 0,05 = 0,1 mol)}\)

\(\text{ NaCl (0,45 + 0,05 = 0,5 mol)}\)

Thể tích dung dịch sau phản ứng: 500 + 550 = 1050 (ml) = 1,05 (l)

\(\text{CM (NaAlO2) = 0,05 : 1,05 = 0,048 (M)}\)

\(\text{CM (AlCl3) = 0,1 : 1,05 = 0,095 (M)}\)

\(\text{CM (NaCl) = 0,5 : 1,05 = 0,476 (M)}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 11 2019 lúc 23:54

a) Gọi hóa trị của M là n

\(\text{2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑}\)

\(\text{nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol}\)

\(\text{nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol}\)

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

\(\text{→ n = 3; M M = 27}\)

\(\text{→ M là nhôm}\)

\(\text{b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol}\)

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,05 → 0,05 → 0,05

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

0,15 → 0,45 → 0,15 → 0,45

nNaOH còn = 0,55 - 0,45 - 0,05 = 0,05 mol

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

0,05 ← 0,05 → 0,05

Sau phản ứng dung dịch gồm: NaAlO2 (0,05 mol);

AlCl3 (0,15 - 0,05 = 0,1 mol)

NaCl (0,45 + 0,05 = 0,5 mol)

Thể tích dung dịch sau phản ứng: 500 + 550 = 1050 (ml) = 1,05 (l)

\(\text{CM (NaAlO2) = 0,05 : 1,05 = 0,048 (M)}\)

\(\text{CM (AlCl3) = 0,1 : 1,05 = 0,095 (M)}\)

\(\text{CM (NaCl) = 0,5 : 1,05 = 0,476 (M)}\)

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
10 tháng 11 2019 lúc 20:33

\(PTHH:2M+2xHCl\rightarrow2MCl_x+xH_2\)

pt:______2MM_____________________22,4x_

pứ:_____4,05______________________5,04___

Áp dụng ĐL tỉ lệ:

\(\Rightarrow\frac{2M_M}{4,05}=\frac{22,4x}{5,04}\Leftrightarrow M_M=9x\)

BL:

x 1 2 3 \(\ge4\)
MM 9(L) 18(L) 27(N) (L)

\(\Rightarrow x=3\rightarrow M=27\)

\(\Rightarrow M:Al\)

dd X là dd AlCl3\(n_{AlCl_3}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,55.1=0,55\left(mol\right)\)

\(PTHH:AlCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Al\left(OH\right)_3\)

(mol)____0,15_____0,45________0,45_____0,15_

Tỉ lệ: \(\frac{0,15}{1}< \frac{0,55}{3}\rightarrow\) NaOH dư

Vì NaOH dư nên tiếp tục pứ với Al(OH)3

\(n_{NaOH\cdot du}=0,55-0,45=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:NaOH+Al\left(OH\right)_3\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

(mol)______0,1_______0,1_________0,1_____0,2____

\(C_{M_{NaCl}}=\frac{0,45}{0,55}=0,81\left(M\right)\)

\(C_{M_{NaAlO_2}}=\frac{0,1}{0,55}=0,18\left(M\right)\)

( bài này cho CM của HCl làm gì nhỉ?)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
10 tháng 11 2019 lúc 20:41

a) 2M+2xHCl--->2MClx+xH2

n H2=5,04/22.4=0,225(mol)

Theo pthh

n M=2/x n H2=0,45/x (mol)

MM=\(4,05:\frac{0,45}{x}=9x\)

x=1--->M=9(loại)

x=2---->M=18(loại)

x=3----->M=27(Al)

Vậy M là Al(nhôm)

b) AlCl3+3NaOH---->Al(OH)3+3NaCl(2)

:NaOH + Al(OH)3 ---> NaAlO2 + 2H2O(3)

n NaOH=0,55.1=0,55(mol)

Theo pthh1

n AlCl3=2/3 n H2=0,15(mol)

0,55/3>0,15--->NaOH dư-->xảy ra phản ứng 3

dd sau pư là NaCl ,và NaAlO2

Theo pthh2

n NaCl=3nAlCl3=0,45(mol)

CM NaCl=0,45/0,55=9/11(M)

n NaOH=3n AlCl3=0,45(mol)

n NaOH tham gia ở phản ứng 3 =0,55-0,45=0,1(mol)

Theo pthh3

n NaAlO2=n NaOH=0,1(mol)

CM NaAlO2=0,1/0,55=2/11(M)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
10 tháng 11 2019 lúc 21:52

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu b) n HCl=0,5.1=0,5(mol)

-->Theo pthh1

n HCl=2 n H2=0,45(mol)

-->n HCl dư =0,05(mol)

HCl+NaOH--->NaCl+H2O(3)

AlCl3+3NaOH--> Al(OH)3+3NâCl(4)

Al(OH)3+NaOH--->NaAlO2+2H2O(5)

n NaOH=0,55.1=0,55(mol)-->NaOH dư 0,5 mol

Theo pthh3

n NaCl=n HCl=0,05(mol)

Theo pthh4

n NaCl=1/3 n AlCl3=0,05(mol)

\(\sum nNaCl=0,05+0,05=0,1\left(mol\right)\)

CM NaCl=0,1/0,55=2/11(M)

Rồi lập luận tương tự ở dưới để tìm Cm của NaAlO2 nha

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 11 2019 lúc 21:56

Tính phi kim : \(\text{N(Z = 7) > P(Z = 15)}\)

vì trong nhóm tính phi kim giảm khi Z tăng.

Tính phi kim :\(\text{ F (Z = 9) > O (Z = 8) > N (Z = 7)}\), vì trong chu kì tính phi kim tăng khi Z tăng.

Vậy chiều giảm dần tính phi kim là : \(\text{P (Z = 15) < N (Z = 7) < O (Z = 8) < F (Z = 9) }\)

Bình luận (0)
Kuroba Kaito
6 tháng 11 2019 lúc 8:25

\(\frac{60}{3.5}\)\(\le\) p \(\le\)\(\frac{60}{3}\)

p 18 19 20
n 24 22 20
nguyên tố Ar K Ca
loại loại chọn

====> Ca ở chu kì 4, nhóm IIA, ô số 20

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
6 tháng 11 2019 lúc 12:02

Ta có

p+n+e=60

---->p\(\le\frac{60}{3}\)

Ta có bảng sau

p n Nguyên tố
18 24 Ar (loại)
19 22 K Loại
20 20 Ca

NHận

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 11 2019 lúc 12:30

\(\frac{S}{3,5}\le Z\le\frac{S}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{60}{3,5}\le Z\le\frac{60}{3}\)

\(\Leftrightarrow17,14\le Z\le20\)

Vì Z nguyên \(Z\in\left\{18,19,20\right\}\)

\(Z=18\Rightarrow1s^12s^22p^63s^23p^6\)

Ô số 18, CH3 nhóm IIIA

\(Z=19\Rightarrow\left[\text{Ar}\right]4s^1\)

Ô số 19 ; CH4; nhóm IA

\(Z=20\Rightarrow\left[\text{Ar}\right]4s^2\)

Ô số 20 ;CH4; nhóm IIA

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 11 2019 lúc 20:12

\(X3^-:1s^22s^22p^63s^23p^6\)

\(\Rightarrow\)Zx=2+2+6+2+6-3=15

\(X:1s^22s^22p^63s^23p^3\)

\(\Rightarrow\)X thuộc ô số 15 chu kỳ 3 nhóm VA

\(\Rightarrow\)Chọn A

Bình luận (0)
Karik-Linh
5 tháng 11 2019 lúc 22:15
https://i.imgur.com/Txlk7Wp.jpg
Bình luận (0)
Kuroba Kaito
25 tháng 11 2019 lúc 21:02

Nguyên tố đâu rồi bạn ???

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 11 2019 lúc 18:56

Gọi số proton của A, B lần lượt là pA, pB (pA<pB)

A, B kế tiếp nhau trong 1 chu kì\(\text{→ pB - pA = 1 (1)}\)

Tổng số proton trong A và B là 5 \(\text{→ pA + pB = 5 (2)}\)

Từ (1) và (2) → pA = 2; pB = 3

Số hiệu nguyên tử (Z) = Số p

\(\text{→ ZA = pA = 2; ZB = pB = 3}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 11 2019 lúc 22:15

a, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm bán kính nguyên tử tăng dần nên Al > B.

Và Trong 1 chu kì, bán kính ngtu giảm dần nên Li> B > C > F

Li là KL kiềm có bán kính lớn hơn Al

b, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm, tính kim loại tăng dần nên P > N

Và Trong 1 chu kì, tính kim loại giảm dần nên Si> P> Cl.

Ca kim kiềm thổ --> tính KL mạnh nhấttrong nhóm này

Cl có độ âm điện lớn hơn N --> Cl có tính phi kim mạnh nhất --> có tính kim loại yếu nhất

c, Theo chiều tăng của đt hạt nhân nguyên tử, trong 1 nhóm, tính phi kim giảm dần nên K < Na

Và Trong 1 chu kì, tính phi kim tăng dần nên Na < Mg < P

và độ âm điện của C > P nên tính phi kim của C > P

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 11 2019 lúc 21:31

1. Al, F, C, B, Li

2. Ca, Cl, N , Si, P

3. Mg, P, K, C, Na

Bình luận (0)
Tae Tae V
1 tháng 11 2019 lúc 22:10

1. Al, F, C, B, Li.

2.Ca, Cl, N, Si, P.

3.Mg, P, K, C, Na.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN