Bài 10. Một số muối quan trọng

Quang Nhân
Hôm qua lúc 19:23

\(n_{CaCl_2}=\dfrac{22.2}{111}=0.2\left(mol\right)\)

\(m_{dd_{Na_2SO_3}}=200\cdot1.55=310\left(g\right)\)

\(CaCl_2+Na_2SO_3\rightarrow CaSO_3+2NaCl\)

\(0.2................................0.2.............0.4\)

\(m_{CaSO_3}=0.2\cdot120=24\left(g\right)\)

\(m_{NaCl}=0.4\cdot58.5=23.4\left(g\right)\)

\(m_{\text{dung dịch sau phản ứng}}=22.2+310-24=308.2\left(g\right)\)

\(C\%_{NaCl}=\dfrac{23.4}{308.2}\cdot100\%=7.59\%\)

Bình luận (2)
Thảo Phương
29 tháng 7 lúc 9:06

Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp bột ban đầu

+ Al phản ứng hết với NaOH và tan trong NaOH

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

+ Fe, Ag, Cu không tan

Tiếp tục cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp trên

+ Fe phản ứng hết với HCl và tan trong HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+Còn lại Cu, Ag

Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp còn lại

+ Cu phản ứng hết với AgNO3 và tan trong AgNO3

2AgNO3 + Cu ⟶ 2Ag + Cu(NO3)2

+ Lọc lấy chất rắn, ta thu được Ag tinh khiết

Bình luận (0)
Thảo Phương
17 tháng 7 lúc 10:45

\(n_{HCl}=2,5.0,2=0,5\left(mol\right)\)

Sửa đề 1 chút nhé : Hỗn hợp là CuO và Fe2O3

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

Gọi x, y lần lượt là số mol CuO, Fe2O3

\(\left\{{}\begin{matrix}80x+160y=20\\2x+6y=0,5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\\y=0\end{matrix}\right.\)

Xem lại đề nhé bạn

Bình luận (0)
Quang Nhân
8 tháng 1 lúc 21:07

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
4 tháng 1 lúc 21:35

bạn xem lại đề

 

 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
24 tháng 12 2020 lúc 14:00

Bước 1 : Dùng quỳ tím => quỳ tím chuyển đỏ : H2SO4, HCl

Quỳ tím không đổi màu :  K2SO4 

Quỳ tím chuyển xanh : K2CO3

Bước 2 : Cho 2 axit vừa phân biệt được phản ứng với Ba(OH)2 => thí nghiệm nào thu được kết tủa trắng => H2SO4

H2SO  + Ba(OH)--> BaSO4 trắng + 2H2O

Không thu được kết tủa : HCl

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
8 tháng 12 2020 lúc 12:21

PTHH; Zn+2HCl→ZnCl2+H2

Theo bài ra nZn=0,2 (mol)

Theo pt nHCl=2nZn⇒nHCl=0,4 (mol)

⇒mHCl=0,4.36,5=14,6 (g)

Ta có C%=\(\frac{mchấttan}{mdd}100\%\)=\(\frac{14,6}{mdd}.100\%\)⇒mHCL=14,6.100%/10=146(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN