Bài 10: Hóa trị

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
13 tháng 7 lúc 19:28

Gọi công thức cần tìm là FeClx

Ta có: \(56+35,5x=127\) \(\Rightarrow x=2\)

  Vậy có 2 nguyên tử Clo và Sắt mang hóa trị II

Bình luận (0)
Thảo Phương
12 tháng 7 lúc 20:02

-A,B là hai nguyên tố hoá học có hoá trị không đổi.A tạo với oxi có hợp chất có công thức hoá học AO.B tạo với hydro hợp chất có công thức hoá học HB.Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi A và B.

A tạo với oxi có hợp chất có công thức hoá học AO

=> A hóa trị II

B tạo với hydro hợp chất có công thức hoá học HB

=> B hóa trị I

Áp dụng quy tắc hóa trị 

=>Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi A và B là: \(AB_2\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
12 tháng 7 lúc 20:03

-Biết công thức hoá học của nguyên tố X với Oxi là X2O3 và của nguyên tố Y với nguyên tố Hydro là YH3.Viết CTHH hợp chất của X với Y.

Công thức hoá học của nguyên tố X với Oxi là X2O3

=> X hóa trị III

Nguyên tố Y với nguyên tố Hydro là YH3

=> Y hóa trị III

Áp dụng quy tắc hóa trị, CTHH hợp chất của X với Y : XY

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Hoàng
13 tháng 7 lúc 16:01

Giúp mình nha

Bình luận (0)
Thảo Phương
7 tháng 7 lúc 10:22

 Ta có: XH4 = 16
=> X + 4 = 16
<=> X = 12
Vậy X là Cacbon (C)

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 tháng 7 lúc 9:28

\(Ba\left(HCO_3\right)_2:\) \(\text{Bari hidrocacbonat}\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
3 tháng 6 lúc 8:55

Sửa đề : 7.3%

\(m_{HCl}=100\cdot7.3\%=7.3\left(g\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{7.3}{36.5}=0.2\left(mol\right)\)

\(Ca\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O\)

\(0.1..............0.2\)

\(m_{Ca\left(OH\right)_2}=0.1\cdot74=7.4\left(g\right)\)

\(m_{dd}=m_{Ca\left(OH\right)_2}+m_{dd_{HCl}}=7.4+100=107.4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lazyboy
2 tháng 6 lúc 10:22

2 Phương trình nhé

1 Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

2 H2 + CuO \(\xrightarrow[]{t^o}\) Cu + H2O

Bình luận (3)
👁💧👄💧👁
2 tháng 6 lúc 10:24

\(n_{Zn}=\dfrac{3,25}{65}=0,05\left(mol\right)\\ PTHH:Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\ H_2+CuO\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\\ n_{Cu}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,05\left(mol\right)\\ m_{Cu}=64.0,05=3,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
2 tháng 6 lúc 10:25

31.

a) \(V_{hh}=\left(0,2+0,5+0,75\right).22,4=32,48\left(l\right)\)

b) \(m_{hh}=0,2.64+0,5.44+0,75.28=55,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 tháng 6 lúc 8:43

\(a.4FeS_2+11O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(b.2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{^{^{t^0}}}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(c.SO_2+2H_2S\underrightarrow{^{^{t^0}}}3S+2H_2O\)

\(d.\) Câu này em xem lại sản phẩm giúp anh nhé. Có thể là 1 trong 2 phương trình dưới đây.

\(4Fe\left(OH\right)_2+O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2Fe_2O_3+4H_2O\)

\(4Fe\left(OH\right)_2+O_2+2H_2O\rightarrow4Fe\left(OH\right)_3\)

Bình luận (1)
Quang Nhân
1 tháng 6 lúc 8:47

\(e.Cl_2+SO_2+2H_2O\rightarrow H_2SO_4+2HCl\)

\(f.Ca\left(OH\right)_2+NH_4NO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+NH_3+H_2O\)

\(g.2KHCO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow K_2CO_3+CaCO_3+2H_2O\)

\(h.2Fe+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{^{t^0}}}Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

\(i.MnO_2+4HCl_{\left(đ\right)}\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 5 lúc 21:19

Bảng Hóa Trị Cơ Bản lớp 8 và Bài Ca Hóa Trị để học thuộc

Có nhiều bài , nhưng mà anh nghĩ này dể học nhất rồi :v

Bình luận (2)
zanggshangg
20 tháng 5 lúc 21:19
TK:Bài ca hóa trịKali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon (C) ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III rồi sẽ nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng
Bình luận (0)

Tham khảo

Bài ca hóa trị thứ nhất

Hóa về chị chẳng cho về,

Chị nắm vạt áo chị đề bài thơ.

Kali (K), Iot (I), Hidrô (H),

Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài.

Là hoá trị I em ơi,

Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân.

Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân (Hg)

Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc(Sn) thêm phần Bari (Ba)

Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca).

Bài ca hóa trị thứ hai

Hoá trị II nhớ có gì khó khăn!

Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần,

In sâu trí nhớ khi cần có ngay.

Cacbon (C), Silic (Si) này đây,

Có hoá trị IV không ngày nào quên.

Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền,

II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi.

Nitơ (N) rắc rối nhất đời,

I, II, III, IV khi thời lên V.

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm,

Xuống II lên IV khi thì VI luôn.

Phot pho (P) nói đến không dư,

Có ai hỏi đến, thì ừ rằng V.

Em ơi, cố gắng học chăm,

Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

Bài ca hóa trị nâng cao

Hidro (H) cùng với liti (Li)

Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời

Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời

 

Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm

Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)

Thường II ít I chớ phân vân gì

Đổi thay II , IV là chì (Pb)

Điển hình hoá trị của chì là II

Bao giờ cùng hoá trị II

Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

Ngoài ra còn có canxi (Ca)

Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà

Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III

Cácbon © silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi

Thế nhưng phải nói thêm lời

Hóa trị II vẫn là nơi đi về

Sắt (Fe) II toan tính bộn bề

Không bền nên dễ biến liền sắt III

Photpho III ít gặp mà

Photpho V chính người ta gặp nhiều

Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?

I , II, III , IV phần nhiều tới V

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng

Clo Iot lung tung

II III V VII thường thì I thôi

Mangan rắc rối nhất đời

Đổi từ I đến VII thời mới yên

Hoá trị II dùng rất nhiều

Hoá trị VII cũng được yêu hay cần

Bài ca hoá trị thuộc lòng

Viết thông công thức đề phòng lãng quên

Học hành cố gắng cần chuyên

Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN