Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Kiều Vũ Linh
6 tháng 11 2020 lúc 15:28

Nói một cách ngắn gọn, bộ nhớ máy tính được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời, hoặc lâu dài (tùy vào từng loại bộ nhớ)

Bình luận (0)
Ccao Tiến Đạt
1 tháng 11 2020 lúc 11:16

Bộ nhớ máy tính thường được gọi nhớ hoặc bộ nhớ, một thiết bị công nghệ bao gồm các phần tử máy tính và lưu trữ dữ liệu, được dùng để duy trì dữ liệu số.

Chúc bạn học tốt !!! ok

Bình luận (0)
Giang Võ
1 tháng 11 2020 lúc 14:46

Bộ nhớ gồm:các dữ liệu,các trình xử lý,các thông tin mà con người lưu trữ lại

chúc bạn học tốt.ok

Bình luận (0)
nguyễn ngọc thúy vi
30 tháng 12 2019 lúc 21:18

mk bấm nhằm, sửa lại dùm mk là tin học 11 nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Minh
14 tháng 1 2020 lúc 19:27

bn tự khai báo nha!

begin

clrscr;

s:=0;

write('nhap n:');readln(n);

for i:=1 to n do

s:=s+i;

write('tong s la:',s:4:2);

readln

end.

XONG

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
30 tháng 12 2019 lúc 21:28

program ho_tro;

uses crt;

var n,i: integer;

s: longint;

begin

clrscr;

writeln(' nhap so n'); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+i;

writeln(' tong cua' , n, ' so tu nhien dau tien =' , s);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh An
5 tháng 12 2018 lúc 20:18
hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng Lời giải: Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể. Ví dụ, Microsoft Word, Microsoft Excel,... Hệ điều hành là môi trường làm việc cho các phần mềm ứng dụng. Không có hệ điều hành thì các phần mềm ứng dụng không thể hoạt động được
Bình luận (0)
kudo
10 tháng 11 2018 lúc 21:57

Chương trình là tập hợp các câu lệnh

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
8 tháng 10 2019 lúc 12:46

Chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh thực hiện một tác vụ cụ thể khi được máy tính thực thi. Hầu hết các thiết bị máy tính yêu cầu các chương trình để hoạt động đúng. Một chương trình máy tính thường được viết bởi một lập trình viên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

Bình luận (0)
Đức Lê
25 tháng 11 2019 lúc 20:23

Chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh [1] thực hiện một tác vụ cụ thể khi được máy tính thực thi. Hầu hết các thiết bị máy tính yêu cầu các chương trình để hoạt động đúng.

Một chương trình máy tính thường được viết bởi một lập trình viên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình. Từ chương trình trong dạng mã nguồn mà con người có thể đọc được, một trình biên dịch hoặc lắp ráp có thể tạo thành hình thức mã máy bao gồm các hướng dẫn mà máy tính có thể trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, một chương trình máy tính có thể được thực thi với sự trợ giúp của trình thông dịch.

Một bộ sưu tập các chương trình máy tính, thư viện và dữ liệu liên quan được gọi là phần mềm. Các chương trình máy tính có thể được phân loại theo các dòng chức năng, chẳng hạn như phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống. Phương pháp cơ bản được sử dụng cho một số tính toán hoặc thao tác được gọi là thuật toán.

Bình luận (0)
M%#eli*$sa
24 tháng 11 2020 lúc 19:43

ntn là gì

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN