Bài 10. Giảm phân

kì trung gian I, kì đầu I, kì giữa I,kì sau I: 8 NST kép

kì cuối I: 4 NST kép

kì đầu II,kì giữa II:4 NST kép

kì sau II:8 NST đơn

ki cuối II: 4 NST đơn

Bình luận (0)
Lê Xuân Hươn
8 tháng 1 lúc 18:21

bucminh

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hạ An
8 tháng 1 lúc 18:33

kì đầu 1: NST kép là 8                                    

kì giữa 1: NST kép là 8                                   

kì sau 1(mỗi cực): NST kép là 4                 

kì cuối 1: NST kép là 4                                

* Các kì của giảm phân 1 có số NST đơn bằng 0

kì đầu 2: NST kép là 4

kì giữa 2: NST kép là 4

kì sau(mỗi cực) 2: NST đơn là 4

kì cuối 2: NST đơn là 4

* kì đầu, kì giữa giảm phân 2 có số NST đơn bằng 0

  kì sau, kì cuối giảm phân 2 có số NST kép bằng 0

 

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
31 tháng 12 2020 lúc 10:15

Kết thúc kì cuối của giảm phân 1 số nhiễm sắc thể của tế bào là: n NST kép

 
Bình luận (0)
Mai Hiền
31 tháng 12 2020 lúc 9:43

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội. Qua thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội được phục hồi.

Như vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Mặt khác, giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao từ khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên cúa các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau. Đây là nguyên nhân chú yếu làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá và chọn giống. Do đó, người ta thường dùng phương pháp lai hữu tính để tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhằm phục vụ cho công tác chọn giống.

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
20 tháng 12 2020 lúc 17:05

a. 

Loài này là giới đực vì có NST giới tính là XY

b.

Khi 1 TB giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử

c.

Các loại giao tử là: ABDX, abdY hoặc ABdX, abDY hoặc AbDX, aBdY, ...

 

Bình luận (0)
No Name =))
19 tháng 12 2020 lúc 20:06

Những loại giao tử là:

+AB

+ab

+Ab

+aB

Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 12 2020 lúc 8:55

Hoạt động của NST trong NP và kết quả:

Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.

Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.

Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

=> Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ ban đầu có bộ NST lưỡng bội 2n sau quá trình nguyên phân tạo ra 2 tế bào con có bộ NST lưỡng bội 2n giống tế bào mẹ 

Hoạt động của NST trong GP và kết quả:

Giảm phân I:

Kì đầu I: NST kép bắt đầu co xoắn. Các cặp NST có thể xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo.

Kì giữa I: NST co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau I: Các NST kép trong cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực của tế bào.

Kì cuối I: Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành. 

=> Kết quả: Mỗi tế bào mang 2n NST đơn qua giảm phân I tạo ra 2 con chứa n NST kép bằng một nửa bộ NST của tế bào mẹ.

Giảm phân II:

Kì đầu II: NST co xoắn.

Kì giữa II: NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Kì sau II: 2 cromatit tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực của tế bào.

Kì cuối II: Các NST nằm gọn trong hai nhân mới được tạo thành.

=> Kết quả: 1 tế bào mang 2n NST trải qua giảm phân tạo thành 4 tế bào con có n NST.

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
Mai Hiền
6 tháng 12 2020 lúc 15:29

a.

Môi trường tế bào đã cung cấp 19812 nst đơn mới hoàn toàn

=> 19812 : 78 = 254.

Số tế bào được tạo ra sau nguyên phân 254 + 2 = 256

Số đợt NP của tế bào sinh dục cái là: 2x = 256 (x: số lần NP)

=> x = 8

b.

Số tế bào sinh trứng = 256 → Số tế bào trứng được tạo ra sau giảm phân = 256. Hiệu suất thụ tinh của trứng = 25%

→ Số trứng được thụ tinh = 256 x 25% = 64 = Số hợp tử được hình thành

Bình luận (0)
Tiểu Yêu Tinh
❄Serious Ƙiйɠ乡
29 tháng 11 2020 lúc 16:29

Trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử tối đa đã có thể đạt được là 32

=> 2n = 32:4 = 8

=> Loài ruồi giấm

Số tinh trùng X và Y tạo ra là bằng nhau, vậy có tất cả 37,5% số tinh trùng thụ tinh tạo ra 168 hợp tử

Số tinh trùng tạo thành là: 168 : 37,5% = 448 tinh trùng

Số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân là: 448 : 4 = 112

Số tế bào tạo thành sau nguyên phân là: 112 : 87,5% = 128

Gọi a là số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu

Theo bài ra ta có: a . 25 = 128 → a = 4

Số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình là:

4 . (25 - 1) . 8 + 112 . 8 = 1888 NST.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
25 tháng 11 2020 lúc 20:20

Xảy ra ở kì giữa giảm phân 1

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN