Bài 10. Giảm phân - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Ở vùng chín cơ quan sinh sản cái của 1 loài côn trùng có 1 số noãn nguyên bào đang phân chia. Ở kì giữa phân bào 1 người ta đếm được 16 NST kép trên mặt phẳng xích đạo của mỗi TB. Kết thúc giảm phân các TB trứng được tạo thành tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 75%. Các hợp tử tạo thành đều nguyên phân liên tiếp 4 lần cho TB con có tổng số NST đơn là 1536.

a. Tính 2n

b. Số noãn nguyên bào đã GP, số NST bị tiêu biến trong quá trình tạo trứng là bao nhiêu?

2. TB A có 2n=20. TB B có 2n=40. Hai TB này đều nguyên phân liên tiếp tạp được 72 TB con có tổng số NST đơn mà môi trường cung cấp là 1540.

a. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi TB

b. Nếu các TB con này đều trở thành tinh nguyên bào thì tạo thành bao nhiêu tinh trùng?

3. Tại xí nghiệp gà giống trong 1 đợt ấp trứng người ta thu được 3800 gà con. Kiểm tra sinh học của các gà mẹ chô biết tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%, tỉ lệ nở so với trứng thụ tinh là 95%.

a. Số lượng TB sinh trứng đã tham gia tạo đàn gà con?

b. Biết rằng số lượng tinh trùng đã dùng phối giống còn dư thừa 3996000. Hãy tìm số lượng TB sinh tinh đã hình thành nên các tinh trùng đã phục vụ đợt phối giống nói trên và tính tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng.

c. Biết 2n=78. Hãy tính sô lượng NST bị tiêu biến trong đợt hình thành TB trứng nói trên.

4. 1 TB mầm đực và 1 TB mầm cái của 1 loài cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Các TB mới được hình thành đều giảm phân cho 1600 giao tử. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn ở các trứng được tạo thành nói trên là 576 NST. Tỉ lệ số trứng được thụ tinh chiếm 6,25% trong tổng số trứng được tạo thành. Mội diễn biến trong các hợp tủ đều giống nhau.

a. Xác định số TB sinh tinh và sinh trứng đã tạo nên số giao tử nói trên.

b. Xác định số hợp tử được tạo thành.

c. Xác định bộ NST 2n của loài.

d. Xác định số tâm động và cromatit của các hợp tử được tạo thành khi chúng đều ở kì trung gian.

5. Trong tinh hoàn của thỏ đực (2n=44) có 5 TB mầm đực nguyên phân 1 số đợt liên tiếp bằng nhau tạo ra các tinh nguyên bào, các TB này giảm phân tạo tinh trùng đòi hỏi môi trường cung cấp 1760 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, tinh trùng là 10%.

a. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi loại TB sinh dục mầm. Biết tất cả các TB trứng đều được hình thành từ 1 TB mầm cái.

b. Tính số hợp tử tạo thành

c. Số NST đơn môi trường cung cấp cho TB mầm cái tạo noãn nguyên bào và tạo trứng.

6. Trong tinh hoàn của gà (2n= 78) có 4 TB mầm nguyên phân liên tiếp với số lần bằng nhau là 5 lần.

a. Xác định số lượng NST đơn mới hoàn toàn mà MTCC cho quá trình nguyên phân trên.

b. Các TB tạo ra ở trên đều tạo thành tinh nguyên bào. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25% và của trứng là 50%. Tính số hợp tử tạo thành và số noãn nguyên bào cần thiết cho quá trình tạo hợp tử trên.

(hạn của mình là: thứ 5/ 23/ 7/ 2020. Please help me!!!)

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.