Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Duy Anh
Duy Anh 16 tháng 12 2020 lúc 22:17

- Dung dịch màu xanh: CuCl2

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: Fe2(SO4)3

+) Quỳ tím không đổi màu: NaNO3, MgSO4 và Na2SO4

- Đổ dd H3PO4 vào 3 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: MgSO4

PTHH: \(3MgSO_4+2H_3PO_4\rightarrow Mg_3\left(PO_4\right)_2\downarrow+3H_2SO_4\)

+) Không hiện tượng: NaNO3 và Na2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: Na2SO4

PTHH: \(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3

Bình luận (0)
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt 16 tháng 12 2020 lúc 22:28

Cho tác dụng với NaOH.Xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4.Còn lại là Na2SO4

Cho tác dụng với NaOH.Lọ nào có kết tủa nâu đỏ là Fe2(SO4)3

Cho NaOH tác dụng

+ Mẫu thử nào thấy có kết tủa màu xanh thẫm trong dung dịch là Cu(OH)2 nên chất ban đầu là CuCl2

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 11 tháng 12 2020 lúc 20:02

D

Bình luận (0)
ঔƤhoηɠ♆₮hầη
ঔƤhoηɠ♆₮hầη 11 tháng 12 2020 lúc 21:53

B hoặc D

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:37

Đề bài này thiếu dữ kiện rồi

Bình luận (0)
Nghĩa Dương
Nghĩa Dương 6 tháng 12 2020 lúc 21:40

hổng hiểu đề

hỗn hợp nào ms dc

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:40

CO2+ Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

mCaCO3= 10(g) -> nCaCO3= 0,1(mol)

=> nCO2= nCa(OH)2= 0,1(mol)

-> CMddCa(OH)2= 0,1/0,1= 1(M)

=> CHỌN B

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:57

CHỌN C

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:48

nAl2O3= 2,55/102=0,025(mol)

PTHH: 2 Al2O3 -điện phân nóng chảy -> 4 Al + 3 O2

nO2 = 3/2 . nAl2O3= 3/2 . 0,025=0,0375(mol)

O2 + C -to-> CO2

nC= nO2= 0,0375(mol)

=>mC=0,0375.12=0,45(g)

=> CHỌN B

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:48

Alo là chất gì em nhỉ? Hay ý em là Al nhỉ?

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 5 tháng 12 2020 lúc 0:12

Từ Al2O3 có thể điều chế Al bằng cách

A. Điện phân nóng chảy

B. Điện phân hỗn hợp nóng chảy gồm Al2O3 và criolit

C. Dùng CO hoặc H2 khử Al2O3 nóng chảy

D. Hòa tan Al2O3 bằng dd HCl rồi điện phân dd AlCl3

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 23:43

Chọn B

---

Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O

2 Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3 H2O

Mg(OH)2 -to-> MgO + H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 22:35

Đặt CTTQ của oxit kim loại hóa trị II là AO.

mH2SO4= 98.5%=4,9(g)

=> nH2SO4= 4,9/98= 0,05(mol)

PTHH: AO + H2SO4 -> ASO4 + H2O

nH2SO4=nAO=0,05(mol)

=> M(AO)= mAO/nAO=4/0,05= 80(g/mol)

Ta có: M(AO)= M(A)+M(O)

<=> 80= M(A)+16

=>M(A)=64(g/mol)

=> A(II) là đồng (Cu=64)

=> CTHH oxit: CuO

=> CHỌN A

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 22:30

Dãy gồm các chất làm nước đục vôi trong

A. SO2,N2,CO2,CO

B. SO2,SO3,CO2

C. NO2,CO,SO3,CO2

D. NO2,H2,CO2

---

PTHH giải thích:

SO2 + Ca(OH)2 -> CaSO3 + H2O

SO3 + Ca(OH)2 -> CaSO4 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN