Bài 1. Nhật Bản

Phương Dung
Thượng tá -
3 tháng 11 2020 lúc 16:54

từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì

A. nông nghiệp lạc hậu

B. công nghiệp phát triển

C. thương mại hàng hóa phát triển

D. sản xuất quy mô lớn

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
3 tháng 11 2020 lúc 17:11

A nha

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
3 tháng 11 2020 lúc 17:13

nông nghiệp chứ nhỉ

Bình luận (1)
Phương Dung
Thượng tá -
10 tháng 10 2020 lúc 21:11

Nội dung cải cách

- Kinh tế

+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

+ Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng

- Chính trị

+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

+ Chính phủ có 12 bộ trưởng.

- Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

- Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

- Đối ngoại:

+ Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

+ Lợi dụng vị trí nước đệm .

+ Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
10 tháng 10 2020 lúc 21:13

- Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hội, chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

- Cương lĩnh chính trị theo chủ nghĩa Tam Dân. Mục tiêu lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất… bình quân địa quyền. Lực lượng tham gia gồm trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
10 tháng 10 2020 lúc 21:14

Vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ:

- Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

- Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.

- Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
10 tháng 10 2020 lúc 21:15

* Sự thành lập Đảng Quốc đại:

- Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ vươn lên, dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

- Giai cấp tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển và tham gia chính quyền nhưng lại bị thực dân Anh kìm hãm bằng mọi cách.

- Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản là Đảng Quốc dân đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) được thành lập.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN