Bài 1. Máy tính và chương trình trong máy tính

nguyễn an phát
26 tháng 5 lúc 11:36

program so_nguyen_to;

uses crt;

var i,n:integer;

function kt(n:integer):boolean;

var i,j:integer;

begin

j:=0;

for i:=1 to n do

if n mod i=0 then inc(j);

if j=2 then kt:=true

else kt:=false;

end;

BEGIN

clrscr;

write('nhap n:');readln(n);

if kt(n) then writeln(n,' la so nguyen to')

else writeln(n,' khong phai la so nguyen to');

writeln('cac so nguyen to be hon hoac bang ',n,' la:');

for i:=1 to n do

if kt(i) then write(i:5);

writeln;

writeln('cac cap so le lien tiep la so nguyen to be hon hoac bang ',n,' la:');

for i:=1 to n do

if (i mod 2=1) and (kt(i)) and (kt(i+2)) then write(i,',',i+2);

readln;

end.

Bình luận (0)
nguyễn an phát
26 tháng 5 lúc 11:39

câu c bạn viết cách ra nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Qung Hưng
28 tháng 12 2020 lúc 21:23

Để dễ hiểu hơn bạn nhé vì ngôn ngữ máy rất phức tạp

Bình luận (0)
Đạt Trần
23 tháng 12 2020 lúc 22:30

Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể. 

Bình luận (0)
hacker
14 tháng 12 2020 lúc 19:01

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
7 tháng 4 lúc 16:45

Bạn ơi, Pascal ko hỗ trợ di chuyển bằng chuột máy tính(trừ khi dùng Graph, nhưng mình đoán 99% các mod trên đây ko ai biết dùng Graph đâu)

Nếu dùng WASD thì có thể, nhưng nếu vậy thì bài này nên đưa lên bài lớp 11 thì hơn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 2020 lúc 21:27

uses crt;

var i:byte;

begin

clrscr;

for i:=1 to 5 do

write('o');

readln;

end.

Bình luận (0)
Phạm Dũng
29 tháng 10 2020 lúc 20:53

Dùng các câu lệnh bằng hai số 0 và 1 hay còn có tên là ngôn ngữ máy tính

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN