Bài 1: Lũy thừa

🍀Tâm Zi🧡
17 tháng 8 2020 lúc 10:45

Trả lời nhiều câu hỏi đúng(chắc vậy)

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
18 tháng 11 2020 lúc 20:56

Tổng điểm hỏi đáp đạt tối thiểu 250GP hoặc 150GP với 1 môn

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
26 tháng 10 2020 lúc 21:54

1.

Đặt \(\sqrt[12]{a}=x\ge0\)

\(\Rightarrow VT=2^x+2^{x^3}\ge2\sqrt{2^{x+x^3}}\ge2\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=0\) hay \(a=0\)

2.

\(y=2^{x-1}+2^{3-x}\ge2\sqrt{2^{x-1+3-x}}=4\)

\(y_{min}=4\) khi \(x-1=3-x\Leftrightarrow x=2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
13 tháng 10 2020 lúc 22:38

Nó là đạo hàm cơ bản \(u^{\alpha}\) thôi bạn:

\(y=\frac{1}{5x^4}=\frac{1}{5}.x^{-4}\) nên \(y'=\frac{-4}{5}x^{-4-1}=-\frac{4}{5}x^{-5}=-\frac{4}{5x^5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
29 tháng 4 2020 lúc 10:20

Bài 1:

a) Ta có: \(\left(x+5\right)^2=100\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+5=10\\x+5=-10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-15\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{5;-15\right\}\)

b) Ta có: \(\left(2x-4\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow2x-4=0\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

hay x=2

Vậy: x=2

c) Ta có: \(\left(x-1\right)^3=27\)

\(\Leftrightarrow x-1=3\)

hay x=4

Vậy: x=4

Bình luận (0)
武术涂上
30 tháng 4 2020 lúc 14:37

=))

Bình luận (0)
武术涂上
30 tháng 4 2020 lúc 15:02

a) (x+5)2=100

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x+5=10\\x+5=-10\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5\\x=-15\end{matrix}\right.\)

b) (2x-4)2=0

=> 2x-4=0

=> 2x=4 => x=2

c) (x-1)3=27

=>x-1=3 =>x=4

Bình luận (0)
Hải Võ
17 tháng 4 2020 lúc 15:42
Bình luận (0)
Kakarot Songoku
17 tháng 4 2020 lúc 15:49
Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
10 tháng 4 2020 lúc 15:39

Từ đề có thể suy ra thông tin $a+b< 0$ chứ không thể so sánh $a,b$

Cho $(a=-5)> (b=-6)$ hay $(a=-1)< (b=0)$ đều thỏa đề.

Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
10 tháng 4 2020 lúc 15:48

Biểu thức này không rút gọn được nữa bạn ạ.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN