Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Yehudim
Yehudim 6 tháng 1 lúc 23:10

a/ \(F_k-F_{ms}=m.a\Rightarrow\mu=\dfrac{F_k-m.a}{mg}=...\)

b/ \(F_k.\cos30^0-F_{ms}=m.a\Rightarrow\mu=\dfrac{F_k.\cos30^0-m.a}{mg}\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 19 tháng 12 2020 lúc 22:33

Gia tốc \(a=\dfrac{v^2-v_0^2}{2s}=\dfrac{-20^2}{2.100}=-2\left(m/s^2\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 18 tháng 12 2020 lúc 19:37

a/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow a=\dfrac{10^2-6^2}{2.50}=0,64\left(m/s^2\right)\)

\(\overrightarrow{F}=m.\overrightarrow{a}\Rightarrow F=m.a=20.0,64=12,8\left(N\right)\)

b/ Xung lực bằng độ biến thiên động lượng

\(\Rightarrow\overrightarrow{F}.\Delta t=\overrightarrow{p_2}-\overrightarrow{p_1}\Leftrightarrow F.\Delta t=p_2-p_1=mv_2-mv_1=20.\left(8-10\right)=-40\left(N\right)\)

 

Bình luận (0)
Herera Scobion
Herera Scobion 12 tháng 12 2020 lúc 21:57

undefined

Bình luận (0)
Herera Scobion
Herera Scobion 12 tháng 12 2020 lúc 22:00

undefined

Bình luận (0)
Chu Bích Ngọc
Chu Bích Ngọc 25 tháng 10 2017 lúc 21:07

A

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường 26 tháng 10 2017 lúc 20:20

B

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN