B - Sinh sản ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?

1 câu trả lời

Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?

1 câu trả lời

LH có vai trò:

2 câu trả lời

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

2 câu trả lời

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

1 câu trả lời

LH có vai trò:

1 câu trả lời

 Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?

1 câu trả lời

Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

1 câu trả lời

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

1 câu trả lời

Sinh sản hữu tính ở động vật là:

2 câu trả lời

Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?

1 câu trả lời

Nguyên tắc của nhân bản vô tính là:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.