Bài 8. Áp suất lỏng - Bình thông nhau

❤ ~~ Yến ~~ ❤
10 tháng 3 lúc 5:28

pA = pB

<=> dd.h' = dn ( h' - h)

<=> 8000.h' = 10000(h' - 10)

<=> h' = 50cm

Thể tích dầu đã đổ vào nhánh phải:

V = S.h' = 40.50 = 2000cm3 = 2l

Bình luận (1)
Nguyễn Thanh Hải
9 tháng 3 lúc 21:02

 oholimdim

Bình luận (0)
Đức Minh
15 tháng 12 2016 lúc 20:31

Đổi : 60cm = 0,6 m.

-> hA = 1,5 - 0,6 = 0,9 m.

a) Áp suất của nước gây ra tại điểm A cách đáy 60 cm là:

p = dn x h = 10000 x 0,9 = 9000 (N/m2).

b) Chiều cao của nước trong bình còn lại là:

hn' = 1,5 x \(\frac{2}{3}=1\) (m).

Chiều cao của dầu trong bình là :

hd = 1,5 - 1 = 0,5 (m).

Áp suất nước tác dụng lên bình là :

pn' = dn x hn = 10000 x 1 = 10000 (N/m2).

Áp suất dầu tác dụng lên bình là :

pd = dd x hd = 8000 x 0,5 = 4000 (N/m2)

Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình là:

p' = pn' + pd = 10000 + 4000 = 14000 (N/m2).

Bình luận (4)
Phi Hùng Nguyễn
27 tháng 12 2016 lúc 19:45

a,9000N/M^2 b,14000N/M^2

Bình luận (0)
Trần Thiên Kim
15 tháng 12 2016 lúc 20:12
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN