Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 6 tháng 6 2020 lúc 21:21

ON = AB = 3A'B'

\(\Delta OF'N\sim\Delta A'F'B'\)

\(\Rightarrow\frac{OF'}{A'F'}=\frac{ON}{A'B'}\Rightarrow OF'=\frac{10.AB}{A'B'}=30cm\)

=> OA' = OF' + A'F' = 40cm

\(\Delta OAB\sim\Delta OA'B'\)

\(\Rightarrow\frac{OA}{OA'}=\frac{AB}{A'B'}=3\Rightarrow OA=3OA'=120cm\)

A B O N F' A' B'

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN