ARN

Kiệt Lý
Kiệt Lý 8 tháng 9 2019 lúc 13:54

mai em nọp bài rồi mọi người ạ

xin mọi người giúp em

Bình luận (0)
Choi Ren
Choi Ren 25 tháng 8 2019 lúc 7:19

gọi x là nu của gen

có A+G=50%x--->G=30%x=\(\frac{3}{10}\)x và A=20%=\(\frac{1}{5}\)x

lại có 2A+3G=3120

tương đương 2 nhân \(\frac{1}{5}\)x +3 nhân \(\frac{3}{10}\)x =3120

giải ra ta sẽ được x=2400 nu

suy ra L=2400 nhân 3.4 chia 2=4080

A=T=720

G=X=960

Bình luận (0)
Khánh Như Trương Ngọc
Khánh Như Trương Ngọc 11 tháng 7 2019 lúc 21:40

L = 0,82824 micromet = 8282,4\(A^0\)

Số nu của gen:

N = \(\frac{2L}{3,4}=\frac{2.8282,4}{3,4}=4872\)

Số phân tử mARN :

rN = \(\frac{N}{2}=2436\)

số codon của mARN = \(\frac{rN}{3}=\frac{2436}{3}=812\)

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 15 tháng 6 2019 lúc 20:33

Tỉ lệ nu trên ARN chính là tỉ lệ nu trên m gốc của gen

Gọi m1 của gen là mạch gốc , m2 là mạch bổ sung với mạch gốc ta có:

X2: A2: G2: T2= 10:5:4:1

Theo NTBS :

G2: T2: X2: A2=10:5:4:1

Ta có:

A gen: T gen: G gen: X gen= (5+1): (1+5): (4+10): (10+4) = 6:6:14:14=3:3:7:7

( A =T;G=X)

Bình luận (0)
Giàu Hà
Giàu Hà 22 tháng 6 2019 lúc 21:16
https://i.imgur.com/q5eai6I.jpg
Bình luận (0)
Nhã Yến
Nhã Yến 24 tháng 8 2018 lúc 7:28

a) - Tổng số nu của gen là :

N = \(\dfrac{L}{3,4}.2\)=\(\dfrac{4080}{3,2}.2=2400\) (nu)

- Tổng số nu trên mỗi mạch của gen là :

\(\dfrac{2400}{2}=1200\) (nu)

Do ko biết chính xác mạch gen nào là mạch gốc tổng hợp nên phân tử ARN → xảy ra 2 TH :

+ TH1 :Mạch 1của gen là mạch gốc tổng hợp nên phân tử ARN

Số nu từng loại của ARN :

A1= rU=1200.10%=120 (nu)

T1=rA=1200.20%=240(nu)

G1=rX=1200.30%=360(nu)

X1=rG=1200.40%=480(nu)

+ TH2 :Mạch 2 của gen là mạch gốc

Số nu từng loại của ARN :

A1=T2=rA=120 (nu)

T1=A2=rU=240(nu)

G1=X2=rG=360(nu)

X1=G2=rX=480(nu)

b)

- Số nu từng loại của gen là :

A=T= 120+240=360(nu)

G=X=360+480=840(nu)

- Số nu từng loại môi trường nội bào cung cấp cho gen nhân đôi 2 lần là :

Amtcc=Tmtcc= 360.(22-1)=1080(nu)

Gmtcc=Xmtcc=840.(22-1)=2520(nu)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN