A holiday in Nha Trang - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Viết câu với các từ gợi ý, dùng thì quá khứ đơn

1.She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation

......................................................................................

2. My mom / give me a yellow cap

......................................................................................

3. They / arrive at the airport/ at eight o'clock this morning

...............................................................................................

4.i / speak to her about my vacation

.................................................................................................

5. Mr.Quang/ teach mathematics for many years

...............................................................................................

6. I/ see you at the party /last night

...................................................................................................

7. The children/ be very happy in their trip to Nha Trang

...............................................................................................

8. Minh / put the cake on the table

..........................................................................................

9. They / live here / two years ago

.............................................................................

10. Nga/ be late for school/ yesterday morning

...............................................................................................

Được cập nhật 24/08/2017 lúc 20:04 1 câu trả lời

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Last year, Minh spent his summer vacation in Nha Trang. It was the first time he went to Nha Trang. He stayed at a friend's house. His friend took him to see lots of interesting places in Nha Trang such as Cham Temples, Hon Chong, Tri Nguyen aquarium,etc. Minh saw sharks, dolphins and many different types of colorful sea fish at Tri Nguyen aquarium. Minh bought a lot of gifts forr his friends in the souvenir shop near the exit of the aquarium. He bought himself a cap with a picture of a dolphin on it. Minh liked the beaches best. He and his friend went go swimming every morning. Minh felt happy and healthy after the trip.

1. Where did Minh spend his summer vacation last year?

................................................................................................................

2. Where did he stay in Nha Trang?

........................................................

3. Which places did his friend take him to see?

....................................................................................

4. What did he see at Tri Nguyen aquarium?

...............................................................................................

5. What did he buy in the souvenir shop?

.....................................................................................

6. How often did Minh and his friend go swimming?

.....................................................................................

7. How did he feel after the trip?

...................................................................................

Được cập nhật 25/07/2017 lúc 21:25 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ