§2. Giá trị lượng giác của một cung

Akai Haruma
14 tháng 5 lúc 0:00

Lời giải:

$\cos^2 a=1-\sin^2a=1-(\frac{3}{5})^2=\frac{16}{25}$

$\Rightarrow \cos a=\pm \frac{4}{5}$

Ta có:
\(\cos (a-\frac{\pi}{3})=\cos a\cos \frac{\pi}{3}-\sin a\sin \frac{\pi}{3}\)

\(=\frac{1}{2}\cos a-\frac{3\sqrt{3}}{10}=\frac{1}{2}.\pm \frac{4}{5}-\frac{3\sqrt{3}}{10}\)

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 22:59

\(A=-cos\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)-sina=-sina-sina=-2sina=-\dfrac{3}{2}\)

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
7 tháng 5 lúc 22:03

\(sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-x\right)+tan^2x=sin\left(\pi+\dfrac{\pi}{2}-x\right)+\dfrac{sin^2x}{cos^2x}=-sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)+\dfrac{1-cos^2x}{cos^2x}\)

\(=-cosx+\dfrac{1-cos^2x}{cos^2x}=-a+\dfrac{1-a^2}{a^2}=\dfrac{-a^3-a^2+1}{a^2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=-1\\n=-1\end{matrix}\right.\)

74.

\(cos\left(\dfrac{3\pi}{2}-x\right)+cot^2x=cos\left(\pi+\dfrac{\pi}{2}-x\right)+\dfrac{cos^2x}{sin^2x}=-cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)+\dfrac{1-sin^2x}{sin^2x}\)

\(=-sinx+\dfrac{1-sin^2x}{sin^2x}=-a+\dfrac{1-a^2}{a^2}=\dfrac{-a^3-a^2+1}{a^2}\)

\(\Rightarrow m=n=-1\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
6 tháng 5 lúc 17:08

1.

\(cos\alpha=-\sqrt{1-sin^2\alpha}=-\dfrac{4}{5}\)

\(\Rightarrow sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=sin\alpha.cos\dfrac{\pi}{3}+cos\alpha.sin\dfrac{\pi}{3}\)

\(=-\dfrac{3}{5}.\dfrac{1}{2}-\dfrac{4}{5}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)

\(=-\dfrac{15+8\sqrt{3}}{20}\)

Bình luận (1)
Hồng Phúc
6 tháng 5 lúc 17:13

2.

Gọi H là chân đường vuông góc từ I đến AB \(\Rightarrow AH=1\)

Ta có: \(IH=d\left(I;d\right)=\dfrac{ \left|1-1+2\right|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\)

Khi đó: \(R=IA=\sqrt{IH^2+AH^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}\)

Phương trình đường tròn:

\(\left(x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2=5\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
10 tháng 5 lúc 6:48

Làm lại đây nha, mình nhầm đoạn cuối một tí.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
28 tháng 4 lúc 21:29

\(P.sin\left(\dfrac{\pi}{7}\right)=sin\dfrac{\pi}{7}.cos\dfrac{\pi}{7}.cos\dfrac{2\pi}{7}.cos\dfrac{4\pi}{7}\)

\(\Leftrightarrow P.sin\dfrac{\pi}{7}=\dfrac{1}{2}sin\dfrac{2\pi}{7}cos\dfrac{2\pi}{7}cos\dfrac{4\pi}{7}\)

\(\Leftrightarrow P.sin\dfrac{\pi}{7}=\dfrac{1}{4}sin\dfrac{4\pi}{7}cos\dfrac{4\pi}{7}\)

\(\Leftrightarrow P.sin\dfrac{\pi}{7}=\dfrac{1}{8}sin\dfrac{8\pi}{7}=\dfrac{1}{8}sin\left(\pi+\dfrac{\pi}{7}\right)\)

\(\Leftrightarrow P.sin\dfrac{\pi}{7}=-\dfrac{1}{8}sin\dfrac{\pi}{7}\)

\(\Rightarrow P=-\dfrac{1}{8}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
28 tháng 4 lúc 21:18

\(=cos\left(4\pi+\dfrac{\pi}{3}\right)=cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
28 tháng 4 lúc 19:13

\(P=\dfrac{\dfrac{sina}{cosa}+\dfrac{cosa}{sina}}{\dfrac{sina}{cosa}-\dfrac{3cosa}{sina}}=\dfrac{sin^2a+cos^2a}{sin^2a-3cos^2a}=\dfrac{1}{sin^2a-3\left(1-sin^2a\right)}=\dfrac{1}{4sin^2a-3}=\dfrac{1}{4.\left(\dfrac{1}{3}\right)^2-3}=...\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
18 tháng 4 lúc 22:04

\(VT=\dfrac{-tan\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)cos\left(2\pi-\dfrac{\pi}{2}+a\right)-sin^3\left(4\pi-\dfrac{\pi}{2}-a\right)}{cos\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)tan\left(2\pi-\dfrac{\pi}{2}+a\right)}\)

\(=\dfrac{-cota.sina+sin^3\left(\dfrac{\pi}{2}+a\right)}{sina.\left(-cota\right)}=\dfrac{-cosa+cos^3a}{-cosa}=1-cos^2a=sin^2a\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN