§ 2. Tập hợp

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 24 tháng 12 2020 lúc 22:36

Do M thuộc Ox, gọi tọa độ M có dạng \(M\left(m;0\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{MA}=\left(1-m;-4\right)\\\overrightarrow{MB}=\left(4-m;5\right)\\\overrightarrow{MC}=\left(-m;-9\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}=\left(9-3m;6\right)\\\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\left(4-2m;-4\right)\end{matrix}\right.\)

\(Q=2\sqrt{\left(9-3m\right)^2+6^2}+3\sqrt{\left(4-2m\right)^2+\left(-4\right)^2}\)

\(=\sqrt{\left(6m-18\right)^2+12^2}+\sqrt{\left(12-6m\right)^2+12^2}\)

\(=\sqrt{\left(18-6m\right)^2+12^2}+\sqrt{\left(6m-12\right)^2+12^2}\)

\(Q\ge\sqrt{\left(18-6m+6m-12\right)^2+\left(12+12\right)^2}=6\sqrt{17}\)

\(\Rightarrow a-b=-11\)

Bình luận (4)
Demo abc9
Demo abc9 CTV 19 tháng 12 2020 lúc 16:17

Nếu câu hỏi giống hệt nhau, khi hệ thống quyets sẽ xóa những câu giống nhau ấy mà bạn :)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 28 tháng 11 2020 lúc 14:44

\(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 28 tháng 11 2020 lúc 14:47

Phương trình hoành độ giao điểm:

\(x^2+4x-1=x-1\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-3\end{matrix}\right.\)

Nếu \(x=0\Rightarrow y=-1\Rightarrow A\left(0;-1\right)\)

Nếu \(x=-3\Rightarrow y=-4\Rightarrow B\left(-3;-4\right)\)

Vậy \(A\left(0;-1\right);B\left(-3;-4\right)\) là hai giao điểm

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 28 tháng 11 2020 lúc 14:48

a, Hàm số đồng biến khi \(m+3>0\Leftrightarrow m>-3\)

b, Hàm số nghịch biến khi \(m+3< 0\Leftrightarrow m< -3\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN