Hóa học

B.Thị Anh Thơ
21 tháng 2 2020 lúc 15:16

Gọi chung Cl2 và Br2 là X2, 2 Bazo là ROH

\(X_2+2ROH\rightarrow RX+RXO+H_2O\)

\(X_2+3ROH\rightarrow2RX+RXO_3+3H_2O\)

\(n_{ROH}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{X2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\rightarrow\) Phản ứng xảy ra là phản ứng 2 (nROH = 2nX2)

Cl2 phản ứng trước Br2

\(X_2+2ROH\rightarrow RX+RXO+H_2O\)

\(\rightarrow Cl_2+2ROH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

___0.1___0.2_______________________0.1

\(m_{H2O}=0,1.18=1,8\left(g\right)\)

0,5 mol ROH có mROH = 24,8g (0,2 NaOH, 0,3 KOH)

\(\rightarrow\) 0,2 mol ROH = có mROH =9,92g

Dùng bảo toàn k lượng m muối Cl

= mCl2 + mROH phản ứng - mH2O

\(=7,1+9,92-1,8=15,22\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 12:21

a)

\(4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\)

b)

Ta có : 

\(n_{P_2O_5} = \dfrac{7,1}{142} = 0,05\ mol\\ \Rightarrow n_P = 2n_{P_2O_5} = 0,05.2 = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_P = 0,1.31 = 3,1(gam)\)

c)

\(n_{O_2} = \dfrac{5}{4} n_P = 0,125(mol)\\ V_{O_2} = 0,125.22,4 = 2,8(lít)\)

Giả sử Oxi chiếm 20% thể tích không khí.

\(V_{không\ khí} = \dfrac{2,8}{20\%} = 14(lít)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 10:55

\(n_C = n_S = a\ mol\Rightarrow 12a + 32a = 22 \Rightarrow a = 0,5\)

\(C + O_2 \xrightarrow CO_2\\ S + O_2 \xrightarrow SO_2\)

Theo PTHH : 

\(n_{O_2} = n_C + n_S = 0,5 + 0,5 = 1\ mol\\ \Rightarrow m_{O_2} = 1.32 = 32(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 11:00

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{6,6}{44} = 0,15(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 2. \dfrac{3,6}{18} = 0,4(mol)\\ n_O = \dfrac{3-0,15.12-0,4.1}{16} = 0,05(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Suy ra: 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{n_C}{n_X} = \dfrac{0,15}{0,05} = 3\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{n_H}{n_X} = \dfrac{0,4}{0,05} = 8\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{n_O}{n_X} = \dfrac{0,05}{0,05} = 1\)

Vậy CTHH của X : C3H8O

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 11:12

\(n_C = n_S = x\ mol\\ \Rightarrow 12x + 32x = 22 \Rightarrow x = 0,5\\ C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2\\ S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2\)

Theo PTHH : 

\(n_{O_2} = n_C + n_S = 0,5 + 0,5 = 1\ mol\\ \Rightarrow V_{O_2} = 1.22,4 = 22,4(lít)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 9:34

nC = nS = a (mol) 

mhh = 44a + 32a = 22 (g) 

=> a = 11/38 

C + O2 -to-> CO2 

S + O2 -to-> SO2 

VO2 = 11/38*2*22.4=13(l) 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
21 tháng 1 lúc 22:03

\(n_{O_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(4R + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2R_2O_3\)

Theo PTHH : \(n_R = \dfrac{4}{3}n_{O_2} = 0,4(mol)\\ \Rightarrow M_R = \dfrac{5,4}{0,4} = 13,5\)

(Sai đề)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
21 tháng 1 lúc 21:40

Gọi CTHH của muối sắt : FeCln

\(FeCl_n + nAgNO_3 \to nAgCl + Fe(NO_3)_n\)

Theo PTHH : 

\(n_{FeCl_n} = \dfrac{n_{AgCl}}{n} = \dfrac{\dfrac{22,6}{143,5} }{n} =\dfrac{226}{1435n}mol \)

Suy ra :

\(\dfrac{226}{1435n}.(56 + 35,5n) = 10\Rightarrow n = 2 \)

Vậy CTHH của muối sắt : FeCl2

Bình luận (0)
Loading...