Hỏi đáp môn Hóa học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : CHo 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ca(OH)2

a. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng ?

b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được ?

c. Để trung hòa hết lượng dung dịch Ca(OH)2 trên cần dùng bao nhiêu gam dung hich HCl nồng độ 20%

Câu 2 : Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphatalein . Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là :

A. Màu đỏ mất dần C. Màu đỏ từ từ xuất hiện

B. Không có sự thay đổi màu D. Màu xanh từ từ xuất hiện

Câu 3 : Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH . Thêm từ từu dung dịch HCl vào cho đến khi dư ta thấy màu giấy quỳ :

A. Màu đỏ không thay đổi C. Màu xanh không đổi

B. Màu đỏ chuyển sang dần màu xanh D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ

Câu 4 : Cho 300 mol dung dịch HCl 1M vào 300 mol dung dịch NaOH 0,5M . Nếu cho quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím chuyển sang :

A. Màu xanh C. Màu đỏ

B. Không đổi màu D. Màu vàng nhạt

Câu 5 : Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ :

A. Màu đỏ C. Không màu

B. Màu xanh D. Màu tím

Câu 6 : Cho phản ứng : BaCo3 + 2X ---> H2O + Y + CO2 ; X và Y lần lượt là :

A. H2SO4 và BaSO4 C. H3PO4 và Ba3(PO4)2

B. HCl và BaCl2 D. H2SO4 và BaCl2

Được cập nhật Hôm kia lúc 21:17 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.