Hóa học

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 23:52

Để loại bỏ được CO2 , SO2 ta dùng một chất vô cùng rẻ và dể tìm kiếm là : Ca(OH)2 để hấp thụ lại và tạo ra những chất không gây ô nhiễm môi trường. 

CO2 + Ca(OH)2=> CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 => CaSO3 + H2O

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 21:34

HIdrocacbon chứ không phải hidrocacbonic nhé :)))

\(m_{KOH\left(tăng\right)}=m_{CO_2}=17.6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}=\dfrac{17.6}{44}=0.4\left(mol\right)\)

\(m_{P_2O_5\left(tăng\right)}=9\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2O}=\dfrac{9}{18}=0.5\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}>n_{CO_2}\Rightarrow ankan\)

\(SốC:\)\(\dfrac{0.4}{0.1}=4\)

\(SốH:\dfrac{0.5\cdot2}{0.1}=10\)

\(CTPT:C_4H_{10}\)

\(CTCT:\)

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH_3-CH\left(CH_3\right)-CH_3\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 21:11

nCaO = 11.2/56=0.2 mol 

nH2SO4 = 39.2/98 = 0.4 mol 

CaO + H2SO4 => CaSO4 + H2O 

0.2_____0.2______0.2______0.2 

mCaSO4 = 0.2*136=27.2 (g) 

mH2SO4(dư) = ( 0.4 - 0.2 ) * 98 = 19.6 (g) 

mH2O = 0.2*18 = 3.6 (g) 

Chúc bạn học tốt <3 

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
Hôm qua lúc 21:12

CaO +H2SO4 ➡ CaSO4 +H2O

n H2SO4(bài ra) = 39.2/98=0.4mol *

nCaO=11.2/56=0.2mol **

từ * và **➡ H2SO4 dư , CaO phản ứng hết

mCaSO4 =0.2 ✖ 136=27.2g

mH2SO4 dư =0.2✖ 98=19.6g

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 21:26

\(Đặt:nMg=a\left(mol\right),n_{MgCO_3}=b\left(mol\right)\)

\(n_{khí}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(a................a.......a\)

\(MgCO_3+2HCl\rightarrow MgCl_2+CO_2+H_2O\)

\(b....................b........b\)

\(m_X=24a+84b=13.2\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{khí}=a+b=0.3\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.2,b=0.1\)

\(m_{Mg}=0.2\cdot24=4.8\left(g\right),m_{MgCO_3}=0.1\cdot84=8.4\left(g\right)\)

\(m_{ddB}=13.2+200-0.2\cdot2-0.1\cdot44=208.4\left(g\right)\)

\(m_{MgCl_2}=0.3\cdot95=28.5\left(g\right)\)

\(C\%MgCl_2=\dfrac{28.5}{208.4}\cdot100\%=13.67\%\)

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm qua lúc 22:07

Bài 10:

PTHH: \(Na_2CO_3+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaCO_3\downarrow\)

a) Ta có: \(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{200\cdot10,6\%}{106}=0,2\left(mol\right)=n_{BaCO_3}\)

\(\Rightarrow m_{BaCO_3}=0,2\cdot197=39,4\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{BaCl_2}=n_{BaCO_3}=0,2mol\)

\(\Rightarrow C\%_{BaCl_2}=\dfrac{0,2\cdot208}{120}\cdot100\%\approx34,67\%\)

c) Theo PTHH: \(n_{NaCl}=2n_{BaCl_2}=0,4mol\) \(\Rightarrow m_{NaCl}=0,4\cdot58,5=23,4\left(g\right)\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{ddNa_2CO_3}+m_{ddBaCl_2}-m_{BaCO_3}=280,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{NaCl}=\dfrac{23,4}{280,6}\cdot100\%\approx8,34\%\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm qua lúc 22:10

Bài 11 và bài 12 tương tự bài 10

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
Hôm kia lúc 20:46

NaOH = 0,1 mol => HCl dư 0,1 mol và NaCl = 0,1 mol

=> khối lượng dd Y = 0,1. 58,5: 5,71% = 102,452

BTKL => mH2 = 2,7+50+50 - 102,452 = 0,248g

=> Số mol H2 = 0,124 mol

=> HCl pư = 0,248 mol

=> tổng HCl = 0,348 mol

=> C% của HCl = 0,348. 36,5: 50 = 25,404%.

Bình luận (3)
Đức Hiếu
Thượng tá -
Hôm kia lúc 20:42

A là \(HCl\)

B là \(H_2S\)

C là \(FeCl_2\)

D là \(CuS\)

E là \(H_2SO_4\)

F là \(SO_2\)

G là \(S\)

H là \(H_2O\)

J là \(Cl_2\)

L là \(FeCl_3\)

M là \(I_2\)

N là \(KCl\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
Hôm kia lúc 20:37

a)2Al+6HCl ->2AlCl3+3H2

nAl=5.4/27=0.2mol

suy ra nH2=3/2*nAl=0.2 *3/2=0.3mol

suy ra VH2=0.3*22.4=6.72 l

b)C1 :nHCl =3*nAl=3*0.2=0.6 mol

suy ra mHCl=0.6*36.5=21.9 g

C2:nAlCl3=nAl=0.2 mol

suy ra mAlCl3=0.2*133.5=26.7g

Ta có :mHCl=mAlCl3-mH2-mAl=26.7+0.3*2-5.4=21.9g

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 20:42

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,3mol\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\)

b) 

+) Cách 1: 

Theo PTHH: \(n_{HCl}=3n_{Al}=0,6mol\) \(\Rightarrow m_{HCl}=0,6\cdot36,5=21,9\left(g\right)\)

+) Cách 2:

Theo PTHH: \(n_{Al}=n_{AlCl_3}=0,2mol\) \(\Rightarrow m_{AlCl_3}=0,2\cdot133,5=26,7\left(g\right)\)

Ta có: \(m_{H_2}=0,3\cdot2=0,6\left(g\right)\)

Bảo toàn khối lượng: \(m_{HCl}=m_{AlCl_3}+m_{H_2}-m_{Al}=21,9\left(g\right)\)

c) Ta có: \(n_{AlCl_3}=0,2mol\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,2mol\\n_{Cl}=0,6mol\end{matrix}\right.\)

 

 

Bình luận (1)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 20:28

a) PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=\dfrac{32,5}{65}=0,5\left(mol\right)\\n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,5}{1}>\dfrac{0,1}{2}\) \(\Rightarrow\) HCl phản ứng hết, Zn còn dư

\(\Rightarrow n_{Zn\left(dư\right)}=0,5-0,05=0,45\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Zn\left(dư\right)}=0,45\cdot65=29,25\left(g\right)\)

c+d) Theo PTHH: \(n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,05\cdot136=6,8\left(g\right)\\V_{H_2}=0,05\cdot22,4=1,12\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
Hôm kia lúc 19:53

a)

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = \dfrac{3,6}{18}.2= 0,4(mol)\\ n_O = \dfrac{6-0,2.12-0,4}{16} = 0,2(mol)\)

Vậy X gồm 3 nguyên tố : C,H và O.

b)

Ta có: \(n_C: n_H : n_O = 0,2: 0,4 : 0,2 = 1 : 2 : 1\)

Vậy, CTĐGN là CH2O

c)

CTHH của X: (CH2O)n.

Ta có : (12 + 2+16)n = 30.2

Suy ra n = 2

Vậy CTHH của X : C2H4O2

Bình luận (0)
Loading...