Hóa học

Quang Nhân
9 phút trước

nFe3O4 = 17.4/232 = 0.075 (mol) 

3Fe + 2O2 -to-> Fe3O4 

0.225__0.15_____0.075 

mFe = 0.225*56=12.6 (g) 

VO2 = 0.15*22.4 = 3.36 (l) 

2KClO3 -to-> 2KCl + 3O2 

0.1________________0.15 

mKClO3 = 0.1*122.5 = 12.25 (g) 

Bình luận (0)
Hello World
7 phút trước

Giúp mình với ạ khocroi

Bình luận (0)
Duy Anh
12 phút trước

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{15,68}{22,4}=0,7\left(mol\right)\)

Gọi a và b lần lượt là số mol của Al và Fe

Bảo toàn mol e: \(3a+2b=1,4\)

                 Mà \(27a+56b=27,8\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,4\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,2\cdot27}{27,8}\cdot100\approx19,42\%\\\%m_{Fe}=80,58\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
11 phút trước

Đặt : 

nAl = a mol 

nFe = b mol 

mB = 27a + 56b = 27.8 (g) (1) 

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 

a___________________1.5a

Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 

b__________________b

nH2 = 1.5a + b = 15.68/22.4 = 0.7 (mol) (2) 

(1) , (2) : 

a = 0.2

b = 0.4 

%Al = 5.4/27.8 * 100% = 19.42%

%Fe = 100 - 19.42 = 80.58%

Bình luận (0)
Duy Anh
21 phút trước

PTHH: \(Cu+Cl_2\underrightarrow{t^o}CuCl_2\)

Ta có: \(m_{CuCl_2\left(lýthuyết\right)}=\dfrac{2,7}{80\%}=3,375\left(g\right)\) \(\Rightarrow n_{CuCl_2}=\dfrac{3,375}{135}=0,025\left(mol\right)=n_{Cu}=n_{Cl_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Cu}=0,025\cdot64=1,6\left(g\right)\\V_{Cl_2}=0,025\cdot22,4=0,56\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
22 phút trước

nAl = 2.97/27 = 0.11 (mol) 

nS = 0.1275 (mol) 

2Al + 3S -to-> Al2S3 

0.085_0.1275__0.0425

nAl dư = 0.025 mol 

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 

0.025_______________0.0375 

Al2S3 + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2S 

0.0425_________________0.1275 

%VH2 = 0.0375/(0.0375 + 0.1275) * 100% - 22.43%

%VH2S = 77.27%

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 phút trước

Xuất hiện kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa tan dần.

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + KCl

Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 phút trước

Bạn xem lại đề nhé !!!

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
12 phút trước

PTHH: 2Zn +O2→2ZnO

+nZnO=\(\dfrac{8,1}{81}=0,1\left(mol\right)\)

-Theo PTHH ta có:

+nO2=\(\dfrac{1}{2}\)nZnO=0,05(mol)

+nZn=\(\dfrac{8,1}{65}\approx0,12\left(mol\right)\)

Biện luận: \(\dfrac{0,12}{2}>\dfrac{0,05}{1}\)⇒Zn dư , O2 phản ứng hết

+nZn dư là: 0,12-0,05 ≈ 0,07(mol)

+mZn dư là: 0,07.65 ≈ 4,65(gam)

 

Bình luận (2)
Quang Nhân
30 phút trước

\(n_{FeS_2}=\dfrac{10^5}{120}\left(mol\right)\)

\(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^0}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(n_{SO_2}=2n_{FeS_2}=2\cdot\dfrac{10^5}{120}=\dfrac{10^5}{60}\left(mol\right)\)

\(m_{SO_2}=\dfrac{10^5}{60}\cdot64=1.06\cdot10^5\left(g\right)=106\left(kg\right)\)

\(V_{kk}=5V_{O_2}=5\cdot\dfrac{11}{4}\cdot\dfrac{10^5}{120}\cdot22.4=256666\left(l\right)\)

\(m_{Fe_2O_3}=\dfrac{10^5}{240}\cdot160=0.6\cdot10^5\left(g\right)=90\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
25 phút trước

a) Ta có: \(n_{FeS_2}=\dfrac{100}{120}=\dfrac{5}{6}\left(kmol\right)\) 

\(\Rightarrow n_{SO_2}=\dfrac{5}{3}\left(kmol\right)\) \(\Rightarrow m_{SO_2}=\dfrac{5}{3}\cdot64\approx106,67\left(kg\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{O_2}=\dfrac{11}{4}n_{FeS_2}=\dfrac{55}{24}\left(kmol\right)=\dfrac{6875}{3}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=\dfrac{6875}{3}\cdot22,4=\dfrac{154000}{3}\left(l\right)\)

Mà Oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí

\(\Rightarrow V_{kk}=\dfrac{\dfrac{154000}{3}}{20\%}\approx256666,7\left(l\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{FeS_2}=\dfrac{5}{12}\left(kmol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=\dfrac{5}{12}\cdot160=66,67\left(kg\right)\) 

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
25 phút trước

a) nFeS2=\(\dfrac{100}{120}=\dfrac{5}{6}\left(mol\right)\)

+nSO2=2nFeS2=\(\dfrac{5}{3}\)(mol)

+mSO2=\(\dfrac{5}{3}\).64 ≈ 106,6(Kg)

b)+nO2=2,75nFeS2=\(\dfrac{55}{24}\left(mol\right)\)

VO2=\(\dfrac{55}{24}.22,4\approx51,3\left(lit\right)\)

c) nFe2O3=\(\dfrac{1}{2}\)nFeS2=\(\dfrac{5}{12}\)(mol)

+mFeSO3=\(\dfrac{5}{12}.178=74,1\left(Kg\right)\)

Bình luận (2)
Loading...